Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

  • Po podpise zmluvy oboma zmluvnými stranami zaznamená zamestnanec národnej agentúry podpis zmluvy v internom nástroji Európskej komisie a tým Vám povolí prístup do Mobility tool+. Na adresu kontaktnej osoby, uvedenej v prihláške, príde prístupový link k Mobility Tool+.
    Informácie o účastníkoch a ich mobilitách je potrebné nahrať do Mobility Tool+ ideálne ešte pred ich vycestovaním do zahraničia. Nástroj vypočíta grant pre účastníka a zároveň zaznamená, kedy má zaslať účastníkovi informáciu o vyplnení správy z mobility.