Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

 • Účtovanie dotácií a grantov upravuje zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, a Postupy účtovania pre JÚ a PÚ.

  Podľa zákona o dani z príjmov je tento typ grantov oslobodený od dane z príjmov.

  Nakoľko príjemcom grantu môže byť výlučne organizácia, a nie fyzická osoba nepodnikateľ, predpokladá sa riadna evidencia nákladov a príjmov, ktoré sú spojené s projektom. Tieto musia byť podľa Zákona o účtovníctve a taktiež zmluvy o poskytnutí grantu na projekt v rámci programu Erasmus+ (ďalej len „zmluva“) identifikovateľné, preukázateľné, doložené účtovnými záznamami, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve u príjemcu, musia byť vynaložené v súlade s princípmi hospodárnosti, účelnosti, primeranosti. Podľa zmluvy (časť B, článok II.16.1) musia časovo a vecne súvisieť> s obdobím realizácie projektu.

  Jednoduché účtovníctvo – v prípade, že je príjemcom grantu SZČO, ktorá si podľa zákona o dani z príjmov uplatňuje paušálne výdavky, musí si z dôvodu poskytnutia grantu viesť aj účtovníctvo, resp. daňovú evidenciu, aby sa dalo preukázať hospodárne, účelné a efektívne použitie príspevku. Týmto nie je dotknutá možnosť SZČO uplatňovať si pre daňové účely paušálne výdavky.

  Podvojné účtovníctvo – na zaúčtovanie nároku na grant sú v účtovej osnove zriadené účty skupiny 34. Pre prehľadnejšie sledovanie stavu grantu a výšky nákladov je vhodné využívať analytickú evidenciu.

  Podľa zákona o dani z príjmov a zmluvy (časť B, článok II.18.3) musí byť uplatnená zásada neziskovosti, t.j. grant nesmie pre príjemcu vytvoriť zisk.

  Pre prijímajúcu organizáciu preto vyplývajú tieto skutočnosti: Podľa uzavretej Zmluvy sa príjemcovi grantu poskytuje príspevok na úhradu časti nákladov spojených s realizáciou projektu. Táto časť finančného príspevku ostáva v organizácii (tzv. Príspevok na organizáciu mobility). Organizácia ju musí v súlade s vyššie uvedenými princípmi riadne zaúčtovať v organizácii v samostatnej analytickej evidencii. Príspevky, ktoré sú poskytnuté na dlhšie obdobie ako jeden rok sa budú vo vecnej a časovej súvislosti rozpúšťať do výnosov tak, ako budú vznikať súvisiace náklady (34x / 384 – nárok na príspevok, 5xx – účtovanie nákladov spojených s realizáciou projektu, 384 / 64x – zúčtovanie vo výške nákladov). Rozpúšťaním účtu časového rozlíšenia 384 sa zabezpečí neutrálny vplyv na výsledok hospodárenia. Treba mať však na pamäti, že ku dňu ukončenia platnosti zmluvy (na konci oprávneného obdobia) musí mať nulový zostatok, pretože pominie obdobie, s ktorým hospodársky súvisí. To predpokladá dobrý finančný manažment čerpania príspevku na organizáciu mobility počas celého oprávneného obdobia. Dôsledným sledovaním nákladov tak organizácia splní zásadu neziskovosti grantu.
  Príspevky, ktoré organizácia na základe zmluvy prijme na mobilitu účastníkov, sú vypočítané na základe žiadosti a pravidiel uvedených v zmluve. Tieto prerozdelí na základe individuálnych zmlúv účastníkom. V tomto prípade si organizácia zaúčtuje len nárok a príjem prostriedkov na základe zmluvy, a záväzok a úhradu záväzku voči účastníkovi mobility.