Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA2 - Finančné otázky

  • Možnosti presunov finančných prostriedkov medzi jednotlivými rozpočtovými kategóriami je možné vykonávať len v súlade so zmluvou, článkom I.3, bod I.3.3 – presuny v rámci rozpočtu.
    Dôležité je uvedomiť si, že presuny je možné realizovať maximálne do výšky 20% zo sumy pridelenej položky. Znamená to, že žiadna položka nesmie byť navýšená alebo znížená o viac ako 20% sumy stanovenej pre danú položku.
    Pokiaľ chce príjemca vykonať presuny nad rámec, ktorý povoľuje zmluva, musí písomne požiadať o súhlas národnú agentúru.
    V súlade s príslušným článkom zmluvy nie sú možné presuny do rozpočtovej kategórie „Manažment a implementácia projektu“ a „Mimoriadne náklady“, ako aj do rozpočtových kategórií, ktoré neboli v projekte plánované, resp. schválené. Výnimku tvorí kategória „Podpora na špeciálne potreby“, do ktorej môže príjemca presunúť finančné prostriedky, aj keď o túto podporu nežiadal v prihláške. Výška presunu v tomto prípade nie je limitovaná.
    Limity na rozpočtové presuny vo výške 20% sa nevzťahujú na projekty KA229 – Školské výmenné partnerstvá.