Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

  • Áno, sprevádzajúce osoby je možné vymeniť. Nárok na výšku grantu ostáva nezmenený. Situáciu je možné riešiť dvoma spôsobmi:
    a) grant na individuálnu podporu sa rozráta medzi 2 osoby podľa počtu dní, ktoré daná osoba strávi na vzdelávacej mobilite v zahraničí. Tak je to potrebné uviesť aj do systému Mobility Tool+. Grant na cestu, ktorý dostala 1 pôvodne plánovaná sprevádzajúca osoba, sa do systému MT+ uvedie u prvej sprevádzajúcej osoby v plnej výške, a to výberom vhodného vzdialenostného pásma. Druhá sprevádzajúca osoba bude mať na cestu nulový grant.

    b) Do Mobility Tool+ je potrebné uviesť reálne trvanie mobility jednotlivých sprevádzajúcich osôb. Ak pri tom dôjde k navýšeniu schváleného rozpočtu na individuálnu podporu a cestu, je povolené presunúť navýšenú čiastku z položky Podpora na organizáciu.