Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

  • Áno, je možné požiadať národnú agentúru o predĺženie projektu. Trvanie projektov v rámci KA1-Individuálna mobilita jednotlivcov je minimálne 12 mesiacov (16 mesiacov v prípade VŠ) a maximálne 24 mesiacov (v prípade akcie KA107 - 26 mesiacov). Pokiaľ bude vzdelávacia aktivita presunutá na obdobie, ktoré presahuje kontraktačné obdobie v príslušnej zmluve, je možné požiadať národnú agentúru o predĺženie projektu, za podmienky, že trvanie zmluvy nepresiahne maximálne oprávnené obdobie 24 mesiacov, v prípade akcie KA107 - 26 mesiacov.
    V prípade zmeny vzdelávacej aktivity, je potrebné oficiálne požiadať národnú agentúru o túto zmenu a o schválenie novej aktivity/mobility. Nová vzdelávacia aktivita však musí byť v súlade s projektom a jeho cieľmi. V prípade zmeny krajiny je potrebné brať do úvahy aj zmenu finančného príspevku na cestu a individuálnu podporu, keďže pre rôzne krajiny platia rôzne jednotkové príspevky.