Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Všeobecné otázky

  • Informácie o financovaní Úniou a použitie znaku Európskej únie je potrebné uviesť vo všetkých oznámeniach alebo publikáciách súvisiacich s projektom. Príjemcovia sú povinní uviesť, že sa projekt financuje z prostriedkov Únie a sú povinní uviesť znak Európskej únie, oficiálne logo a grafickú identitu programu Erasmus+ v súlade s príručkou o vizuálnej identite dostupnej na: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/graphics/identity_en.htm, http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/pdf/use-emblem_en.pdf

    Vo všetkých oznámeniach alebo publikáciách príjemcu, súvisiacich s projektom, sú príjemcovia povinní uviesť, že vyjadrujú iba názor autora a že NA ani Komisia nie sú zodpovedné za prípadné použitie informácií obsiahnutých v danom oznámení alebo publikácii:

    "The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi¬ble for any use which may be made of the information contained therein."

    „Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto vedecká monografia/publikácia/oznámenie reprezentuje výlučne názor autorov a Komisia a ani národná agentúra nezodpovedajú za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto vedeckej monografii/publikácii/oznámení.“

    https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-identity_en