Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

 • Rozpočtová kategória slúži na financovanie všetkých aktivít, ktoré priamo súvisia s realizáciou predmetného projektu. Má zabezpečiť kvalitnú implementáciu a manažment projektu, ktorý nie je možné zabezpečiť z iných rozpočtových kategórií. Jedná sa predovšetkým o:
  - náklady spojené s aktivitami, ktoré slúžia na podporu mobility (okrem nákladov spojených s účasťou účastníkov na mobilite)
  - náklady priamo spojené s realizáciou a manažmentom projektu a projektových aktivít
  - náklady spojené s prípravou a realizáciou mobilít
  - náklady spojené so zabezpečením kvality mobilitných aktivít
  - náklady spojené s monitoringom projektových aktivít a šírením výsledkov o projekte a jeho aktivitách

  Príklady použitia:
  - cesty spojené s dohodnutím podmienok pre účastníkov (pri žiakoch OVP),
  - jazyková, interkultúrna a iná príprava žiakov a zamestnancov (akýkoľvek druh prípravy účastníkov, pokiaľ na danú prípravu účastníkovi nebol pridelený grant alebo licencia),
  - monitorovacia návšteva (napríklad vedením školy alebo zástupcom), spojená s kontrolou účastníkov na zahraničnej mobilite, predovšetkým v prípade žiakov,
  - diseminačné aktivity, v súlade s plánom v projektovej žiadosti,
  - nákup drobného kancelárskeho materiálu (papier, toner a pod.),
  - dohody o vykonaní práce pre zamestnancov, pracujúcich na projekte (vypracovanie projektovej žiadosti, vypracovanie záverečnej správy, účtovanie projektu a pod.),
  - financovanie ďalších mobilít navyše alebo presun do iných rozpočtových položiek, (tiež do položky „špeciálne potreby“),
  - nákup pracovných odevov, obuvi a pod.

  Nákup štandardného kancelárskeho vybavenia príjemcom neodporúčame, keďže žiadateľ o grant podpisom Čestného vyhlásenia na konci prihlášky potvrdzuje, že disponuje dostatočnou prevádzkovou kapacitou (personálnym a materiálnym vybavením), ktorá je zárukou úspešnej realizácie projektu.