Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Všeobecné otázky

  • V prípade škôl je potrebné zaslať do národnej agentúry kópiu aktuálnej zriaďovacej listiny. V prípade organizácií iných ako školy je potrebné zaslať aktuálny výpis z obchodného registra alebo registra mimovládnych inštitúcií MV SR. Na základe týchto dokumentov národná agentúra vykoná zmenu v zmluve a opätovne ju zašle na podpis príjemcovi grantu. Pokiaľ nastane táto zmena počas realizácie projektu, postup je rovnaký a národná agentúra vám zašle dodatok k zmluve.

    V nadväznosti na zmenu názvu organizácie/školy je príjemca grantu povinný aktualizovať údaje v URF. (URF portál, návod)