Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Všeobecné otázky

  • Zmluvy podpisuje štatutárny zástupca organizácie, resp. osoba oficiálne poverená zastupovaním štatutára. Ak bol zástupca riaditeľa dočasne poverený riadením školy a vstupovaním do zmluvných vzťahov, môže podpísať aj zmluvu s národnou agentúrou. V takom prípade o tom oficiálne informujte NA a požiadajte o zmenu zmluvy, na ktorej bude uvedená osoba poverená riadením. Priložte taktiež kópiu oficiálneho poverenia.
    V prípade, že vo vašej organizácii je aj iný pracovník poverený vstupovaním do zmluvných vzťahov a podpisovaním zmlúv, je potrebné doložiť spolu s podpísanou zmluvou aj kópiu poverenia, resp. splnomocnenia.