Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Všeobecné otázky

  • Potvrdenie o zverejnení zmluvy na webovej stránke školy, prípadne na stránke VÚC národná agentúra neakceptuje ako relevantné potvrdenie potrebné k vyplateniu splátky grantu. Relevantné je potvrdenie z Centrálneho registra zmlúv (www.crz.gov.sk) alebo Čestné prehlásenie, že nie ste povinnou osobou zverejňovať zmluvy v CRZ.