Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

 • Sektor ŠV:

  Škola (materská, základná, stredná, jazyková s cieľovou skupinou žiakov ZŠ a SŠ alebo základná umelecká) zaradená do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR alebo koordinátor národného konzorcia, ktorými môžu byť školy, zriaďovatelia alebo priamo riadené organizácie MŠVVaŠ SR (takéto konzorcium musia okrem koordinátora tvoriť ešte minimálne 2 školy). Typy oprávnených inštitúcií pre sektor ŠV sú zverejnené na stránke www.erasmusplus.sk v časti Ako získať grant, Príručky pre žiadateľov.

  Sektor OVP:

  Poskytovatelia OVP (v zmysle platných právnych predpisov SR), ktorí vysielajú svojich učiacich sa a/alebo zamestnancov na mobilitu do zahraničia;  koordinátori národného konzorcia; držitelia Charty Mobility v OVP.  Sprostredkujúca organizácia môže žiadať o grant len ako koordinátor národného konzorcia, ktoré musí pozostávať prinajmenšom z 3 organizácií aktívnych v OVP.

  Sektor VŠ:

  Vysoké školy, ktoré majú Erasmus chartu pre vysokoškolské vzdelávanie (ECHE).

  Sektor VD: 

  Organizácia vzdelávania dospelých, ktoré nie je odborne zamerané, ktorá vysiela svojich zamestnancov do zahraničia, alebo organizácia vzdelávania dospelých, ktoré nie je odborne zamerané, konajúca ako koordinátor národného konzorcia pre mobility organizácií vzdelávania dospelých, ktoré nie je odborne zamerané. Organizácie vo VD priložia k prihláške sken štatistického výkazu typu DALV, ktorý bol doručený na MŠVVaŠ SR (CVTI SR) v stanovenom termíne minimálne v jednom z rokov 2018, 2019, alebo 2020 alebo iný relevantný výkaz.

  Bližšie informácie nájdete v dokumente: Typy oprávnených inštitúcií pre sektor VD v projektoch KA104.