Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

 • Projekty KA1 sú určené širokému okruhu cieľových skupín:

  Sektor ŠV:

  • učitelia a vedúci pracovníci škôl,• ďalší pracovníci zapojení do strategického rozvoja vysielajúcej organizácie - školy, napr.: školskí inšpektori, školskí  poradcovia, pedagogickí poradcovia, psychológovia...,• zamestnanci miestnych alebo regionálnych zriaďovateľov škôl alebo školských koordinačných orgánov koordinujúcich národné konzorcium, ktorí sa podieľajú na školskej politike, rozvoji školy alebo iných činnostiach so strategickým významom pre sektor ŠV

  Sektor OVP:

  • zamestnanci poskytovateľov OVP (učitelia, inštruktori, osoby zodpovedné za medzinárodnú mobilitu, zamestnanci v administratívnych alebo poradenských pozíciách atď.), ktorí pracujú vo vysielajúcej organizácii,• ďalší pracovníci zapojení do strategického rozvoja poskytovateľa OVP; v prípade výučbových pobytov/pracovnej stáže v rámci OVP sa na mobilite môžu zúčastniť aj osoby z podnikov, verejného sektora a/alebo organizácií občianskej spoločnosti; pri výučbe/pracovných stážach je akcia otvorená aj pre inštruktorov/majstrov z podnikov, ktorí boli pozvaní vyučovať u žiadateľa - poskytovateľa OVP a/alebo v organizáciách konzorcia, ak je to relevantné,
  • učiaci sa v OVP, ktorých štúdium zahŕňa učenie sa prácou a bývajú v krajine vysielajúcej organizácie,• osoby, ktoré sprevádzajú učiacich sa v OVP počas ich pobytu v zahraničí (sprevádzajúce osoby),• čerství absolventi poskytovateľov OVP (musia absolvovať stáž OVP v zahraničí do 1 roka od ukončenia štúdia).

  Sektor VŠ:

  • študenti a zamestnanci vysokých škôl v krajinách programu, ktoré majú Erasmus chartu pre vysokoškolské vzdelávanie (ECHE),• študenti a zamestnanci vysokých škôl v partnerských krajinách,• neakademické organizácie v krajinách programu a v partnerských krajinách (napr. podniky, NGO, MŠ, ZŠ a SŠ, a pod.) prijímajúce študentov na stáž alebo vysielajúce zamestnancov vyučovať na VŠ,• organizácie v krajinách programu poskytujúce školenia zamestnancom VŠ z partnerských krajín.

  Sektor VD:

  • zamestnanci zodpovední za vzdelávanie dospelých, vo vysielajúcej organizácii
  •zamestnanci/pracovníci zapojení do strategického rozvoja vysielajúcej organizácie.