Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

 • ŠV:
  Výučba v partnerskej škole v zahraničí
  Štruktúrovaný kurz alebo podujatie odbornej prípravy v zahraničí
  Hospitácia (job shadowing) v partnerskej škole v zahraničí

  Trvanie mobility: (min. 2 po sebe idúce dni – max. 60 dní, bez dní na cestu).

  OVP: 
  Učiaci sa (žiaci a čerství absolventi): odborná prax v zahraničí na pracovisku (v podniku alebo inej relevantnej organizácii) alebo u poskytovateľa OVP (s praktickým vyučovaním v podniku alebo inej relevantnej organizácii):‐ krátkodobá mobilita v trvaní 2 týždne/10 pracovných dní až 89 dní, bez dní na cestu‐ dlhodobá mobilita ErasmusPRO  v trvaní 3 mesiace (90 dní) až 12 mesiacov, bez dní na cestu

  Zamestnanci a osoby zapojené do strategického rozvoja organizácie:


  ‐ výučba/praktické vyučovanie v rámci odbornej prípravy: táto aktivita umožňuje zamestnancom poskytovateľov OVP vyučovať u partnera – poskytovateľa OVP v zahraničí; taktiež umožňuje zamestnancom podnikov v zahraničí poskytovať odbornú prípravu (prax) u žiadateľa – poskytovateľa OVP alebo v organizáciách konzorcia, ak je to relevantné; trvanie: 2 po sebe idúce dni až 60 dní, bez dní na cestu ‐ odborná príprava zamestnancov v zahraničí (stáž, job shadowing/obdobie pozorovania v zahraničí v podniku alebo inej organizácii OVP); trvanie: 2 po sebe idúce dni až 60 dní, bez dní na cestu ‐ krátke prípravné návštevy len pre zamestnancov vysielajúcej organizácie a len ak žiadateľ žiada o grant na dlhodobú mobilitu ErasmusPRO pre učiacich sa; trvanie max. 3 pracovné dni (bez dní na cestu), len 1 zamestnanec, len 1 návšteva do 1 hostiteľskej organizácie.

  VŠ:

  - študenti: Štúdium (3 - 12 mesiacov za každý stupeň štúdia) Stáž (2 - 12 mesiacov za každý stupeň štúdia)

  - zamestnanci: výučba (2 – 60 dní bez dní na cestu), školenie (2-60 dní bez dní na cestu) počet mobilít nie je limitovaný, v prípade mobilít s partnerskými krajinami je minimálne trvanie zamestanenckých mobilít 5 dní.

  VD:

  - Výučba  alebo poskytovanie odbornej prípravy v partnerskej organizácii v zahraničí,- účasť na štruktúrovaných kurzoch alebo podujatiach odbornej prípravy (napr.: školenia, semináre) v  zahraničí- hospitácie (job shadowing) v partnerskej organizácii zahraničí.

  Trvanie 1 mobility: min. 2 po sebe idúce dni – max. 60 dní bez dní na cestu.