Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

 • Povinné prílohy:

  a) Sken poslednej strany prihlášky „Čestné vyhlásenie“ podpísanej štatutárnym zástupcom žiadateľa - osobou spôsobilou na právne úkony v mene organizácie.

  b) Ak prihlášku podáva koordinátor národného konzorcia, je potrebné priložiť skeny mandátnych listov, ktoré podpísal štatutárny zástupca koordinátora so štatutárnym zástupcom každého partnera.

  c) V sektore VD sken štatistického výkazu typu DALV, ktorý bol podaný minimálne v jednom z rokov  2018,  2019 alebo 2020, alebo iný relevantný výkaz. 

  Bližšie informácie nájdete v dokumente:  Typy oprávnených inštitúcií pre sektor VD v projektoch KA104 .

  Odporúčané prílohy v sektoroch ŠV a VD:


  a) Predregistrácia a obsah kurzu k prihláškam zahŕňajúcim účasť na štruktúrovaných kurzoch/školeniach.b) Súhlasný list prijímajúcej organizácie a program vzdelávacej aktivity k prihláškam zahŕňajúcim hospitácie (job shadowing) alebo poskytovanie výučby či odbornej prípravy.
  Odporúčané prílohy v sektore OVP:

  - súhlasné listy od hostiteľských organizácií v zahraničí alebo- ECVET dokumenty (memorandum o porozumení, dohoda o vzdelávaní – je povinnou prílohou, ak sa v prihláške deklaruje využívanie nástrojov ECVET,  zoznam výsledkov vzdelávania a spôsob ich hodnotenia a uznania)- časový harmonogram mobility