Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Oblasť Mládeže - Otázky ku KA1 - Európska dobrovoľnícka služba

  • Jazyková podpora je dobrovoľníkovi poskytnutá buď formou online kurzu, alebo formou klasického jazykového kurzu.

    Osobná podpora je dobrovoľníkovi zaisťovaná predovšetkým prostredníctvom mentora. Mentor napomáha dobrovoľníkovi formulovať a napĺňať jeho očakávania od EDS projektu a zjednodušiť jeho integráciu do miestnej komunity.

    Okrem podpory poskytovanej dobrovoľníkovi zo strany zapojených partnerských organizácií, sú usporadúvané národnou agentúrou alebo regionálnym informačným centrom SALTO školiace a hodnotiace stretnutia. Dobrovoľníci EDS majú právo a zároveň povinnosť sa týchto stretnutí zúčastniť. Sú to štyri stretnutia/školenia: pred odchodové, po príjazdové, strednodobé hodnotenie a hodnotiace stretnutie.