Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Oblasť Mládeže - Otázky ku KA1 - Európska dobrovoľnícka služba

  • Z grantu, ktorý organizácia môže získať, hradí organizácia dobrovoľníkovi cestu, ubytovanie, stravu, zdravotné poistenie, jazykový kurz, vreckové a náklady súvisiace so špeciálnymi potrebami dobrovoľníka alebo mimoriadne náklady (napr. na vízum alebo potrebné očkovanie).

    Súčasťou grantu je tiež organizačná podpora, ktorú si medzi sebou rozdelia zapojené partnerské organizácie, a to najlepšie na základe písomne uzavretej dohody, ktorá jasne stanoví zodpovednosť, úlohy a práva jednotlivých partnerských organizácií a tiež spôsob rozdelenia finančnej podpory.