Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

  • Výpočet podpory jednotlivcov na ubytovanie a stravovanie je nasledovný: 

    - všetky cieľové krajiny sú rozdelené do 3 skupín, pričom pre každú skupinu krajín je stanovená konkrétna denná sadzba,- v on-line prihláške, v sekcii „Aktivity“, v tabuľke „Podpora jednotlivcov“, sú len 3 riadky, z toho každý riadok je určený pre 1 skupinu krajín, čo znamená, že:- do jedného riadku sa musí uviesť počet všetkých účastníkov, ktorí cestujú do krajín patriacich do danej skupiny krajín, bez ohľadu na dĺžku trvania (počtu dní) ich mobility; v tom istom riadku sa musí uviesť priemerná dĺžka mobility vrátane cesty (počet dní na dve desatinné miesta) na 1 účastníka,- na základe týchto dvoch údajov prihláška automaticky vypočíta celkovú podporu pre všetkých účastníkov cestujúcich do danej skupiny krajín.

    Upozornenia: 


    - je potrebné venovať veľkú pozornosť správnemu vypočítaniu priemerného počtu dní na 1 účastníka (na dve desatinné miesta) pre danú skupinu krajín,- do celkového počtu dní trvania mobility je potrebné započítať aj dni potrebné na cestu pred a po mobilite (maximálne 2 dni/osoba), - celková suma vypočítaná v prihláške na základe priemerov sa môže odlišovať od reálnych nákladov mobilít vypočítaných jednotlivo podľa sadzieb uvedených na stránke národnej agentúry a finančných pravidiel uvedených v Sprievodcovi programom.   

    Odporúčame žiadateľom vypočítať si reálne náklady jednotlivých mobilít podľa sadzieb zverejnených na stránke národnej agentúry a finančných pravidiel uvedených v Sprievodcovi programom pre zistenie prípadného rozdielu.