Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

  • Výpočet Poplatku za kurz v prípade mobility typu „Štruktúrované kurzy/školiace podujatia“ nasledovne: v on-line prihláške, v sekcii „Aktivity“, v tabuľke „Poplatky za kurzy“, je potrebné uviesť len 2 údaje:

    - celkový počet účastníkov,- priemerné trvanie v dňoch bez dní na cestu (počet dní na dve desatinné miesta) na 1 účastníka, na základe týchto dvoch údajov prihláška automaticky vypočíta celkovú podporu na Poplatky za kurzy pre všetkých účastníkov, ktorí sa zúčastnia mobility typu „Štruktúrované kurzy/školiace podujatia“.

    Upozornenie: do celkového počtu dní trvania mobility sa nesmú započítať dni potrebné na cestu.