Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

  • Jazyková podpora je v sektore OVP oprávnená len pre učiacich sa (žiakov a čerstvých absolventov):- poskytuje sa pre hlavný vyučovací jazyk, resp. hlavný jazyk na pracovisku,- je povinná len pri stážach trvajúcich 19 dní až 12 mesiacov (bez dní na cestu) cez jazykové licencie alebo 150,- Eur na žiaka,- on-line licencie pre povinné jazykové hodnotenie učiacich sa  cez on-line jazykový nástroj OLS sa žiadajú pre jazyky uvedené priamo v prihláške; jazykové hodnotenie je povinné pred a aj po mobilite, pričom výsledok testu pred mobilitou nie je podmienkou pre absolvovanie stáže,- on-line jazykový nástroj (OLS) ponúka aj dobrovoľné on-line jazykové kurzy – plánovaný počet je potrebné uviesť v prihláške; on-line jazykové kurzy sú k dispozícii v jazykoch, ktoré sú uvedené v prihláške; ak OLS neobsahuje jazykové kurzy pre požadovanú jazykovú úroveň, je potrebné žiadať v prihláške 150,- Eur/osoba.

    Webová stránka on-line jazykového nástroja (OLS).

    Účastníci, ktorí už ovládajú hlavný jazyk na pracovisku najmenej na úrovni B2, sa môžu rozhodnúť absolvovať kurz on-line jazykovej podpory v jazyku hostiteľskej krajiny, ak je k dispozícii.Odporúča sa poskytnúť jazykovú prípravu aj účastníkom mobilít trvajúcich 14 – 18 dní (bez dní cesty), táto sa však hradí z kategórie „Podpora na organizáciu.“