Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA2 - Všeobecné otázky

  • Na zaslanie 1. splátky musí byť zmluva o poskytnutí grantu podpísaná oboma zmluvnými stranami. K zmluve musia byť priložené všetky potrebné dokumenty (pozri otázka vyššie) a potvrdenie o zverejnení zmluvy v Centrálnom registri zmlúv (CRZ), resp. čestné prehlásenie o tom, že organizácia nie je povinná zverejňovať zmluvy v CRZ.
    Túto informáciu dostali všetci príjemcovia grantu v sprievodnom e-maili ku zmluve. Príjemca je zároveň povinný informovať Ministerstvo financií SR o prijatí finančnej pomoci priamo z Európskej únie prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je k dispozícii spolu s ďalšími informáciami na web stránke MF SR: http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=8155. Ďalšie informácie nájdete aj na web stránke programu: http://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=41&submenu=7.