Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA2 - Všeobecné otázky

  • Zmluvy na mobilitu nie sú povinné. Ak sa príjemca rozhodne zmluvy použiť, môže tak urobiť v prípade mobilít, realizovaných v rámci „Vzdelávacích, vyučovacích a školiacich aktivít“ a použiť vzorové formuláre pre projekty KA1, zverejnené na web stránke, v časti "Mám projekt". Príjemca grantu si môže tieto zmluvy upraviť podľa potreby. Uzatvorenie zmluvného vzťahu medzi príjemcom grantu a účastníkmi, ktorí sa zúčastnia „Nadnárodného projektového stretnutia", je plne v kompetencii príjemcu grantu. Pre účely vyúčtovania grantu je príjemca grantu povinný predložiť potvrdenia o účasti na mobilite, na ktorom je uvedené meno účastníka mobility, účel aktivity v zahraničí, dátum začiatku a ukončenia mobility, tak ako je stanovené vo Finančných a zmluvných pravidlách.