Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Spolupráca s partnerskými krajinami

  • Áno, je možné zmeniť partnerskú inštitúciu, ale len za predpokladu, že nová partnerská organizácia sa nachádza v tej istej partnerskej krajine, ktorá bola pôvodne schválená a že zmenu odsúhlasí národná agentúra. 
    V žiadosti o zmenu partnerskej inštitúcie musí príjemca grantu vysvetliť dôvody zmeny partnerskej inštitúcie a popísať, v čom je spolupráca s novou inštitúciou v súlade so schválenou prihláškou. Žiadosť musí podať ešte pred zrealizovanými mobilitami na hlavičkovom papieri s podpisom štatutára. 
    Po prehodnotení žiadostí v prospech žiadateľa potvrdí národná agentúra zmenu partnerskej inštitúcie oficiálnym listom, ktorý má formu jednostranného dodatku.