Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Spolupráca s partnerskými krajinami

  • Medziinštitucionálnu zmluvu je nevyhnutné podpísať najneskôr do začiatku mobilít. Národná agentúra akceptuje aj skenované podpisy na tejto zmluve. Zmluvu podpisujú štatutárni zástupcovia inštitúcií, resp. osoby poverené štatutárom. Medziinštitucionálna zmluva sa do NA neposiela, predkladá sa iba v prípade vyžiadania alebo monitoringu.