Erasmusplus SAAIC IUVENTA

On-line prihlasovací formulár pre externých hodnotiteľov

Pred vyplnením prihlasovacieho on-line formulára si, prosím, starostlivo prečítajte inštrukcie.

KRITÉRIÁ PRE VÝBER EXTERNÝCH HODNOTITEĽOV:

A. Všeobecné kritériá:

 1. vylúčenie konfliktu záujmov-odborný hodnotiteľ musí spĺňať podmienky vylúčenia konfliktu záujmov. Hodnotiteľom môže byť len osoba, ktorá nie je zainteresovanou osobou na strane žiadateľa: hodnotiteľ nesmie byť členom štatutárnych, riadiacich ani dozorných orgánov žiadateľa (napr. správna rada, dozorná rada), ani blízkou osobou členov týchto orgánov žiadateľa, ani byť so žiadateľom v pracovnom pomere alebo inom pracovnom vzťahu alebo v záväzkovom vzťahu podľa osobitných predpisov.

B. Odborné kritériá:

 1. vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa,
 2. minimálne 3 roky praxe v príslušnej oblasti
 3. znalosť politík v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy (národných, európskych),
 4. skúsenosti v oblasti prípravy, tvorby a implementácie projektov,
 5. skúsenosti v oblasti hodnotenia projektov (v rôznych grantových schémach a programoch),
 6. schopnosť hodnotiť efektívnosť, hospodárnosť a účelnosť výdavkov vo vzťahu k cieľom projektu,
 7. schopnosť hodnotiť žiadosti v niektorom z nasledujúcich jazykov: anglický, nemecký, francúzsky,
 8. IT zručnosti.

POSTUP PRE PRIHLASOVANIE SA NA POZÍCIU EXTERNÉHO HODNOTITEĽA:

 • Vyplniť on-line formulár.
 • Podpísať Súhlas so spracovaním osobných údajov.
 • Zaslať životopis, preferovane vo forme Europass CV.
 • Pripojiť iné dokumenty podľa vlastného uváženia (kópie certifikátov, doklady preukazujúce zapojenie sa do projektov a pod.).

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:

Výzva pre externých hodnotiteľov je otvorená. Žiadosť o zaradenie na pozíciu externého hodnotiteľa je možné podať kedykoľvek do termínu ukončenia výzvy. SAAIC – Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu si vyhradzuje právo výzvu na výber externých hodnotiteľov zrušiť. Informácia o zrušení výzvy bude uverejnená na webovej stránke www.erasmusplus.sk.

Do procesu vyhodnotenia žiadostí o zaradenie na pozíciu externého hodnotiteľa budú zaradené iba tie žiadosti, ktoré budú spĺňať „Všeobecné kritériá“ aj „Odborné kritériá“. Žiadateľ môže žiadosť o zaradenie na pozíciu externého hodnotiteľa vziať späť na základe písomnej žiadosti písomne alebo elektronicky.

Národná agentúra bude všetkých uchádzačov informovať o zaradení/nezaradení do databázy expertov programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu.

Vybraní uchádzači budú zaškolení pred hodnotiacim procesom k danej výzve a bude im poskytnutá potrebná dokumentácia nevyhnutná pre kvalitné hodnotenie žiadostí. Hodnotenie projektov bude honorované v zmysle platného cenníka pre danú výzvu.

 1. Podmienky úspešného prihlásenia sa do výberového procesu

  Podmienkou úspešného prihlásenia sa do procesu výberu externého hodnotiteľa je vyplnenie všetkých povinných otázok.

 2. Stručný dotazník

* povinné údaje

Titul pred menom

Meno *

Priezvisko *

Titul za menom

E-mailová adresa *

Máte predchádzajúce skúsenosti s hodnotením projektov programu Erasmus+? *


Hodnotil/-a som v roku/-och 2015 - 2020: *


Máte predchádzajúce skúsenosti s hodnotením projektov v rámci iných grantových schém? *


Máte predchádzajúce skúsenosti s prípravou a/alebo riadením projektu/-ov? *

Mám skúsenosti:*
s prípravou projektu


Odbor(y) vzdelania, pre ktoré som schopný/-á hodnotiť *

Cudzí jazyk, v ktorom som schopný/-á hodnotiť:*
Preferujem hodnotenie: *


SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ (ďalej len „NA“) pre vzdelávanie a odbornú prípravu bude získavať, zaznamenávať, uchovávať, spracúvať a využívať nasledujúce osobné údaje:
- informácie, ktoré poskytnete NA v súvislosti s registráciou do databázy externých hodnotiteľov v rozsahu životopisu;
- akékoľvek iné osobné údaje, ktoré sa rozhodnete z akéhokoľvek dôvodu zaslať národnej agentúre.

V súlade s EÚ Nariadením o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, osobné údaje poskytnuté národnej agentúre budú využité na administráciu výzvy na externých hodnotiteľov.V prípade, ak chcete získať prístup k svojim osobným údajom, žiadosti o zmenu alebo vymazanie údajov nás kontaktujte na personalne@saaic.sk.

* Týmto súhlasím so získaním, zaznamenaním, uchovaním, spracovaním a využívaním mojich osobných údajov na strane SAAIC, vrátane e-mailovej adresy, pre vyššie vymenované účely. Svoj súhlas poskytujem dobrovoľne a som si vedomý/-á toho, že mám právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.

Prevádzkovateľ: Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Križkova 9, Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Alexandra Junášková

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, právo na opravu, výmaz osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na neprenosnosť údajov, právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním, právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.POSTUP PRE PRIHLASOVANIE SA NA POZÍCIU EXTERNÉHO HODNOTITEĽA:

Vyplniť on-line prihlasovací formulár - po odoslaní formuláru Vás Národná Agentúra zaradí do zoznamu uchádzačov a pošle Vám email s ďaľším postupom, v ktorom budeme požadovať:

 1. zaslať životopis, preferovane vo forme Europass CV

Národná agentúra bude všetkých uchádzačov informovať o zaradení/nezaradení do databázy expertov programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu.

Vybraní uchádzači budú zaškolení pred hodnotiacim procesom k danej výzve a bude im poskytnutá potrebná dokumentácia nevyhnutná pre kvalitné hodnotenie žiadostí. Hodnotenie projektov bude honorované v zmysle platného cenníka pre danú výzvu.

V prípade, že Vám nebude do 3 pracovných dní doručený informačný email, kontaktujte nás, prosím, na t. č. 02/209 222 62.