Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Komunikujme- učme sa - spolupracujme
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA101-000034
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:18400 €
Sumár projektu:Projekt " Komunikujme- učme ( sa) - spolupracujme" je dielom pedagógov, ktorí aktívnou účasťou na partnerstvách COMENIUS nadobudli pocit, že tieto sú naozajstnou výzvou pre učiteľov a žiakov už na úrovni ZŠ ako motivovať pre učenie sa CJ, spoznávať európske multilingválne prostredie a priblížiť učenie sa v škole zaujímavými témami bližšie k realite. Spoluprácou v medzinárodných partnerstvách žiaci aj učitelia dostanú príležitosť reálne byť súčasťou medzinárodného spoločenstva so všetkým čo k tomu patrí - mať cieľ, strratégiu, zodpovednosť a realizovať sa v konkrétnych aktivitách, ktoré zdieľame a spolutvoríme s ostatnými partnermi z rôznychín. Prostriedkom porozumenia je spoločný cieľ, spoločné zmysluplné výstupy a dorozumenie sa pomocou spoločného pracovného jazyka, so zachovaním možnosti používať a propagovať aj svoj národný jazyk, kultúru a tradície a tak tolerovať jazyk, kultúru a tradície partnerov. Cieľom projektu " Komunikujme - učme sa - spolupracujme" je zlepšenie jazykových a rozšírenie odborných didaktických kompetencií učiteľov ZŠ s MŠ Babín, ktoré pomôžu zvýšiť kvalitu vzdelávania na našej škole a obsah školského vzdelávacieho programu o nové prvky v rámci prehĺbenia európskeho rozmeru primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania, v oblasti multikulturálnej výchovy a jazykového vzdelávania. Cieľom projektu je tiež trénovať a rozvíjať odborné didaktické, ako aj praktické kompetencie učiteľov v oblasti kreatívnej výučby, menežovania a administrácie medzinárodných školských projektov a mobilít. Pracovným jazykom projektov je najmä anglický jazyk, avšak máme veľmi dobré vzťahy aj so školami v pobaltskýchinách, s ktorými sa dohovoríme aj v ruskom jazyku, preto považujeme za nutné zlepšiť si jazykové kompetencie učiteľov 1. aj 2. stupňa s rôznymi aprobáciami najmä v týchto 2 jazykoch. Projekt zahŕňa nasledujúce úlohy: 1. 7- dňové jazykové kurzy pre 6 učiteľov vo Veľkej Británii a Lotyšsku -CLIL -Creative methodology a language development -Young learners -Ruský jazyk pre učiteľov 2. 5- dňová projektová stáž na medzinárodnej škole v anglickej a slovenskej sekcii ( deti slovenských rodičov vzdelávané v ANJ a SJL) spojená s prípravou nového medzinárodného projektu s výhľadom na roky 2016 - 2018 Realizácia propagačncýh aktivít pre žiakov a verejnosť Deň Európy, Deň jazykov, Mesiac knihy - čítanie v CJ Šírenie výsledkov projektu - účasť na regionálnych metodických stretnutiach a šírenie dobrej praxe z aktivít projektu v regionálnych týždenníkoch a na sieti eTwinning.
Koordinátor:Základná škola s materskou školou, Babín
Babín