Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROGRES - Profesionálny Rast Osobnosti = Globálny Rozvoj Edukačného Systému
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA101-000104
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:24145 €
Sumár projektu:Základnú školu, Trieda SNP 20 v Banskej Bystrici navštevuje 539 žiakov v 25 triedach a výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje 39 kvalifikovaných pedagógov. Pri profilácii školy vychádzame z potrieb súčasnej spoločnosti, t.j. zameriavame sa na cudzie jazyky, počítačovú gramotnosť, environmentálne konanie a rozvoj umeleckého cítenia. Možnosťou ako rozvíjať komunikáciu, samostatnosť, tvorivosť a zodpovednosť u žiakov je práve rôznorodá projektová činnosť. Ak však chceme úspešne napĺňať túto víziu u žiakov, je nevyhnutné, aby týmito kompetenciami disponovali v prvom rade samotní učitelia. V rámci dlhodobého rozvoja preto aktívne vyhľadávame aj výzvy spojené s mobilitou pedagogických zamestnancov tak, aby si mohli osvojiť a rozvíjať cudzojazyčné komunikačné kompetencie, zlepšiť cuzojazyčné komunikačné schopnosti, rozvíjať medzipredmetové a prierezové integračné vzťahy, vyjadrovať sa k aktuálnym celosvetovým témam a problémom v cudzom jazyku, pracovať s najnovšou zahraničnou literatúrou a elektronickými zdrojmi a využívať ich v pedagogickej praxi, skvalitniť učiteľskú prípravu, využívať efektívne metódy, postupy a činnosti, moderné a motivačné materiálne pomôcky, prehodnotiť doposiaľ využívané vzdelávacie programy, učebné osnovy a výchovno-vzdelávacie plány, obohatiť aktivity školy o inovatívne prvky výchovy a vzdelávania, vymeniť si vzájomne pedagogické skúsenosti, poznatky a aktivity medzi zúčastnenýmiinami a nadviazať bilaterálne a multilaterálne kontakty s cieľom perspektívnej spolupráce v ďalších projektoch. Pre naplnenie tých cieľov sa predkladaného projektu zúčastní 9 pedagogických zamestnancov, z toho 5 učiteľov cudzieho jazyka a 4 učitelia, ktorí cudzí jazyk nevyučujú. Títo zamestnanci sa plánujú zúčastniť rôznych jazykových kurzov v Rakúsku (4 zamestnanci), na Malte (4 zamestnanci) a v Írsku (1 zamestnanec). Všetci zúčastnení pedagógovia budú po úspešnom absolvovaní vzdelávacích jazykových, prípadne odborných cudzojazyčných kurzov prezentovať nadobudnuté poznatky, skúsenosti ostatným kolegom. Získané kompetencie máme záujem ponúknuť aj širšej odbornej verejnosti, napríklad v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom ponukou seminárov, organizáciou záverečného workshopu v priestoroch školy aj pre pedagógov z ostatných škôl regiónu, publikovaním príspevkov v odbornej literatúre (Pedagogické rozhľady, Učiteľské noviny, Dobrá škola a iné). Inovatívne skúsenosti však premietneme predovšetkým do našej pedagogickej praxe. Uplatníme ich priamo na vyučovacích hodinách a zakomponujeme do Školského vzdelávacieho programu a do Tematických výchovno-vzdelávacích plánov jednotlivých predmetov.
Koordinátor:Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
Banská Bystrica