Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anglický jazyk ako prostriedok na ceste k výchove dobrých, múdrych a aktívnych detí
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA101-000141
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:9015 €
Sumár projektu:Keďže sme škola, ktorá poskytuje moderný alternatívny spôsob vzdelávania a zároveň sme školou rodinného typu, tohto projektu sa zúčastnia len 4 učitelia. Obsahom ich vzdelávania bude práca s metódou CLIL, metodológia a jazyk, štúdium anglického jazyka cez rozvíjanie praktických zručností a „updatovanie získaných metód v tréningovom programe. S ich pomocou budeme nadobudnuté skúsenosti vedieť efektívne využiť v rozšírení mimoškolských aktivít spojených so spoločným používaním cudzieho jazyka (dieťa a jeho rodič, prípadne starý rodič). Veríme, že sa zefektívni komunikácia vedenia so zahraničnými inštitúciami a svoje skúsenosti budeme schopní prezentovať aj na učiteľských konferenciách organizovaním rôznych workshopov, prípadne pomáhať pri vychovávaní nových pedagógov. Hlavné ciele nášho projektu sú nasmerované k dieťaťu: • skvalitniť vzdelávanie v cudzom jazyku a prostredníctvom moderných metód a aktivít na hodinách motivovať deti k rozprávaniu, čítaniu kníh alebo aspoň časopisov, počúvaniu piesní, pozeraniu filmov a písaniu si s priateľmi, a to všetko v anglickom jazyku, • aplikovaním každodenných aktivít zo života do vyučovania ich presviedčať o tom, že aj cudzí jazyk je prostriedok komunikácie, získavania najnovších informácií prostredníctvom internetu, že je to prostriedok na spoznávanie nových kultúr a národov, na nadviazanie nových kontaktov, • prostredníctvom CLIL metódy a medzipredmetových vzťahov rozširovať slovnú zásobu a vhodné gramatické javy na témy z rôznych oblastí života a podporovať šírenie získaných vedomostí cez rovesnícke „peer“ vzdelávanie. Hlavný dopad výsledkov projektu očakávame na tri cieľové skupiny a to konkrétne: Na inštitúciu • zefektívnenie komunikácie s dobrovoľníkmi organizácie AIESEC, prípadne inými zahraničnými inštitúciami, • zvýšenie odbornosti a rozvoj kompetencií našich učiteľov, • skvalitnenie vzdelávacieho procesu a medzipredmetových vzťahov, • nadviazanie hlbšej spolupráce s Univerzitou Mateja Bela, •nadviazanie kontaktov s inými európskymi inštitúciami pri výmenných pobytoch, stážach a príprave projektov z časti K2 Erasmus plus. Na žiakov • zvýšenie záujmu detí o voľnočasové aktivity spojené s používaním anglického jazyka za účasti rodinných príslušníkov, • zvýšenie motivácie pre učenie sa cudzích jazykov, • príprava pre prácu a život v EÚ, • pracovné prostredie na hodinách, ktoré podporuje záujem o vzdelávanie a tvorivosť. Na učiteľov • zvýšenie jazykových kompetencií, • zvýšenie pedagogických kompetencií a zručností, • tvorivé pracovné prostredie, • osobnostný rozvoj, • získanie odborných vedomostí z oblasti vyučovania jazykov, • zručnosť vytvárať nové materiály pre potreby jazykového vzdelávania, • integrácia poznatkov z jazykov a iných predmetov, • efektívne využívanie dostupných zdrojov. Cieľové skupiny, na ktoré zameriame aktivity na šírenie výsledkov sú: • rodičia a priatelia školy, • vysokoškolskí študenti pripravujúci sa na povolanie učiteľ anglického jazyka, • učiteľská verejnosť a kluby učiteľov Veríme, že úspešné absolvovanie mobilít v rámci podávaného projektu výrazne prispeje k ďalšiemu rozvoju pedagógov, žiakov a tým aj celej inštitúcie.
Koordinátor:Súkromná základná škola, J. Bakossa 5, Banská Bystrica
Banská Bystrica
Partneri:The Education & Training Company Limited
Oxford, United Kingdom
www.pilgrims.co.uk