Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Internacionalizácia a modernizácia vzdelávania
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA101-000145
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:40630 €
Sumár projektu:Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša v Trenčíne má regionálnu pôsobnosť a je rozdelená na dve časti-dva kolektívy pedagógov a ďalších pedagogických zamestnancov. Jedna časť sa podieľa na príprave študentov študijných odborov v budove na Staničnej ulici a druhá na Brnianskej ulici pripravuje učňov niekoľkých učebných odborov. V projekte "Internacionalizácia a modernizácia vzdelávania", ktorý vychádza z aktuálnych potrieb, je naplánované vzdelávanie na štrukturovaných kurzoch pre 18 pedagógov. Tento pomôže našej organizácii zvýšiť jazykové kompetencie a komunikačné zručnosti pedagógov v cudzích jazykoch, zlepšiť IKT kompetencie, rozšíriť Európske dimenzie našej inštitúcie prostredníctvom medzinárodnej spolupráce a vzťahov, ktoré získajú v rámci vzdelávaní. Vzdelávacie inštitúcie ADC College a I.S.P. vo Veľkej Británii a E.T.I. na Malte zabezpečia v našom projekte vzdelávania učiteľov, ktoré budú v anglickom jazyku. Pôjde o metodické vzdelávania učiteľov anglického jazyka na tému "Tvorivá metodika" a "Využitie IKT na hodinách anglického jazyka". Tieto inštitúcie budú organizovať aj vzdelávanie v oblasti riadenia zamestnancov a štrukturovaný kurz anglického jazyka pre učiteľov odborných predmetov. Ďalej pôjde o odborné vzdelávania zamerané na rozvíjanie IKT zručností učiteľov odborných predmetov a porovnanie systémov školského a odborného vzdelávania na Slovensku, vo Veľkej Británii a inýchinách EU . Vzdelávania, ktoré budú prebiehať v nemeckom jazyku budú organizované inštitúciami E.S.L. language schools v Berlíne a ActiLingua Academy vo Viedni. Tieto budú zamerané na zdokonaľovanie sa v nemeckom jazyku a na nové metódy vyučovania nemeckého jazyka. Účastníci budú šíriť pozitívne skúsenosti a výsledky ich vzdelávacej mobility a spolu s novými metodikami ich budú môcť využiť vo svojej každodennej pedagogickej praxi . Účastníci budú môcť integrovať získané IKT zručnosti a cudzojazyčné komunikačné zručnosti pri vyučovaní a v strategických partnerstvách a projektoch etwinning európskeho rozmeru v rámci svojho odboru. Mnohým kolegom nadobudnutá jazyková zručnosť pomôže získať nové vedomosti vo svojom odbore z iných cudzojazyčných zdrojov. Predpokladáme aj posun našej inštitúcie v oblasti riadenia, motivácie a práce s ľuďmi. Z hľadiska dlhodobého prínosu "Internacionalizácia a modernizácia vzdelávania" zvýši motiváciu a uspokojenie učiteľov z ich prácu, ako aj využívanie nových menej formálnych, atraktívnejších a zároveň efektívnejších vyučovacích metód a nástrojov do vyučovania a zmien v organizácii vyučovania a učebných plánoch.
Koordinátor:Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša
Trenčín