Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nové technológie v elektrotechnike a informatike za hranicami Slovenska
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA102-000009
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:34984 €
Sumár projektu:V súlade s prioritami programu Erasmus+ kľúčovej akcie KA1 cieľmi projektu „Nové technológie v elektrotechnike a informatike za hranicami Slovenska“ sú: 1.zvýšiť digitálne zručnosti a odborné kompetencie účastníkov mobility pomocou inovatívnych metód a prístupov , získať zručnosti v oblasti spracovávania obrazu, zvuku, počítačovej grafiky, multimédií a prenosových komunikačných systémov, formou prednášok a praktických cvičení. Počas stáže sa oboznámia s technológiami a metódami, ktoré sa vyučujú na partnerskej škole a nevyučujú sa na domácej škole. Stáž umožní žiakom okrem nových odborných vedomostí a praktických zručností spoznať iný vzdelávací systém. Študenti budú pracovať v odborných učebniach, laboratóriách, dielňach hostiteľskej školy. Po vzájomnej dohode s partnerskou školou témy pre žiakov sú zamerané na "Prenosové komunikačné systémy a multimediálnu tvorbu" . 2.porovnať študijné programy a vniesť do výuky na domácej škole podnety ku skvalitneniu vzdelávacieho procesu, nakoľko partnerská inštitúcia pripravuje študentov v podobných odboroch (Multimediálna tvorba, Informačné technológie, ..). Ako jediná v strednej Európe disponuje špeciálnym 3D laboratóriom stereoskopickej projekcie. 3. posilniť schopnosť účastníkov mobility adaptovať sa v odlišných pracovných a kultúrnych podmienkach, zlepšiť komunikačné schopnosti a jazykové kompetencie, čo je predpokladom úspešného uplatnenia sa na európskom trhu práce. Z dôvodu lepšej adaptácie žiakov pred stážou sa účastníci zúčastnia interkulturálnej, pedagogickej, jazykovej a odbornej prípravy. Stáž žiakov zo SPŠE Bratislava sa uskutoční na hostiteľskej škole SŠSE Praha v dvoch turnusoch v termínoch november 2014, marec 2015. Zúčastní sa jej 20 žiakov 3. a 4. ročníka oblasti prípravy Obrazová a zvuková technika a Informatické systémy , ktorí na domácej škole majú základné vedomosti z oblasti počítačového spracovania obrazu a zvuku a prenosových komunikačných systémov. Výber účastníkov sa bude konať na základe kritérií, ktorými je oblasť prípravy v rámci študijného odboru, prospech počas štúdia, hodnotenie z relevantných predmetov , dochádzka, správanie a iné. Výstupom stáže budú pracovné listy, protokoly, multimédiá a hodnotenie účastníkov. Po dohode s partnerom na záver stáže účastníci vypracujú záverečné zadanie, ktorého hodnotenie bude zahrnuté podľa obsahu do hodnotenia príslušných predmetov na vysielacej škole. Každý účastník po absolvovaní stáže obdrží osvedčenie o absolvovaní stáže, s uznaním odborných vedomostí a praktických zručností, certifikát Europass-Mobility . Voľnočasové aktivity žiakov počas pobytu budú zamerané na oboznámenie sa sinou, jej kultúrou, pamiatkami a spoznať jazykiny, ktorý nie je hlavným jazykom EÚ. Vzhľadom k zvyšujúcej sa jazykovej bariére medzi Čechmi a Slovákmi najmä vo vekovej kategórii detí a mládeže, prispeje táto stáž aj k zblíženiu sa mladej generácie medzi týmito dvoma kultúrne, jazykovo i mentálne najbližšími národmi v rámci Európskej únie. Pred vycestovaním žiakov sa uskutoční pracovné stretnutie manažmentu za účelom uzavrieť zmluvu a prejednať organizačné a technické podmienky odbornej stáže. Po návrate sa uskutočnia pohovory s účastníkmi s cieľom identifikovať ich výkony a zaistiť prenos vzdelávacích výsledkov do hodnotenia relevantných predmetov a uznanie zahraničnej odbornej praxe ako náhrady 2 týždňovej povinnej odbornej praxe na domácej škole. Žiakov v turnusoch bude sprevádzať dozorujúci učiteľ. Jeho úlohou bude dohliadať na priebeh realizácie odbornej stáže, mentorovanie účastníkov stáže, organizovanie voľnočasových aktivít žiakov. Počas odbornej stáže v oboch turnusoch sa uskutoční monitorovacia návšteva riadiaceho tímu za účelom kontroly technického zabezpečenia praxe a plnenia úloh účastníkov odbornej stáže. Mobilita žiakov bola dohodnutá recipročne. Stáže zo SŠSE Praha sa zúčastnia žiaci 3. ročníka, pre ktorých zabezpečí SPŠE Bratislava výučbu formou praktických cvičení v dohodnutých témach. V rámci diseminácie projektu budú realizované besedy s účastníkmi, prezentácie turnusov na webovej stránke školy, v tlači. Účastníci odbornej stáže vyhotovia audivizuálne diela o odbornej stáži , s ktorými sa zúčastnia krajskej súťaže SOČ a prípadne celoštátnej súťaže SOČ. SPŠE K. Adlera dlhodobo rozvíja medzinárodnú spoluprácu s rôznymi partnermi v rôznych typoch projektoch, čo umožňuje škole vzájomné porovnanie výchovnovzdelávacieho procesu a spoznanie problémov u jednotlivých partnerov. Realizácia medzinárodných projektov zvyšuje prestíž školy a pomáha udržiavať pozitívny obraz o škole medzi verejnosťou nielen v rámci Bratislavského regiónu, v ktorom organizácia pôsobí, ale aj ostatných regiónov. Nakoľko škola pôsobí v príprave žiakov na budúce povolanie pre oblasť obrazovej a zvukovej techniky ako jediná na území Slovenska, dopad projektu je tiež celonárodný.
Koordinátor:Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Bratislava
Partneri:VOS a SS slaboproude elektrotechniky
Praha 9, Czech Republic
www.sssep9.cz