Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
London work experience
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA102-000014
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:32535 €
Sumár projektu:Navrhovaný projekt je zameraný na skupinu 15 žiakov 2. a 3. ročníka Obchodnej akadémie v Hlohovci a 2 sprevádzajúce osoby (učiteľky OA). Žiaci 2. a 3. ročníka majú vedomosti z predmetov ekonomika, podnikateľské vzdelávanie, účtovníctvo, informatika, administratíva a korešpondencia, ktoré môžu aplikovať vo vybraných firmách. Účastníci projektu absolvujú výberové konanie, ktoré realizuje výberová komisia zložená z vedenia a vyučujúcich OA. Účastníci musia spĺňať nielen vedomostné, jazykové a odborné predpoklady, ale i osobnostné - musia byť samostatní, flexibilní, adaptabilní, zodpovední, komunikatívni a musia dobre reprezentovať školu. Na základe našich predchádzajúcich skúseností s programom Leonardo da Vinci sme sa rozhodli opäť sa zúčastniť na mobilite realizovaním 2-týždňovej mobility v Londýne a spolupracovať so sprostredkovateľskou organizáciou ADC College. Projekt bude realizovaný ako 2-týždňová odborná prax vo firmách vo Veľkej Británii - v Londýne. Umiestnenie účastníkov do firiem zabezpečí sprostredkovateľská organizácia ADC College. Pri výbere firiem sa zohľadňujú odborné potreby vyplývajúce z učebných osnov OA. Prax sa uskutoční vo firmách pôsobiacich v oblasti administratíva a maloobchod. Škola uzná prax v Londýne ako povinnú odbornú prax v rámci vzdelávacieho programu. Projekt bude zameraný na rozvoj európskej dimenzie vzdelávania, získanie pracovných skúseností v európskom prostredí, rozvoj znalosti cudzích jazykov a kľúčových kompetencií, spoznanie novej kultúry, nadobudnutie európskych kontaktov, rozvoj samostatnosti a zvyšovanie schopnosti pracovať v medzinárodnom a interkultúrnom prostredí. Projekt má za cieľ rozvíjať a podporovať spoluprácu medzi svetom vzdelávania a svetom práce a zdôraznenie významu celoživotného vzdelávania. Hlavným cieľom je zlepšenie východiskovej pozície budúcich absolventov na národnom a európskom trhu pracovných síl. Podpornými cieľmi je porovnanie prístupov v teoretickej a praktickej príprave žiakov, získavanie nových poznatkov a skúseností, zvýšenie sebavedomia, prípadne aj na založenie vlastných firiem. Kľúčovou je priama skúsenosť z odbornej praxe v zahraničí, ktorú môžu absolventi aplikovať v budúcom zamestnaní. Proces nebude len jednostranný, aj prijímajúce organizácie získajú zaujímavé skúsenosti od slovenských žiakov, čo prispeje k rozvoju európskej dimenzie. Partneri môžu dať podnety na ďalšie projekty. Projekt bude významným prínosom aj pre zúčastnené vyučujúce, ktoré budú môcť svoje skúsenosti zdieľať s kolegami a prispeje k zvýšeniu kredibility školy a jej internacionálnemu charekteru, svoje poznatky a skúsenosti zapracujú do školského vzdelávacieho programu a učebných osnov. Odborná prax bude realizovaná v Londýne, Veľká Británia. Hlavnou pridanou hodnotou je priama skúsenosť z dlhodobejšieho pobytu v zahraničí, spoznanie multikultúrnosti Európy, používanie cudzieho jazyka v reálnych situáciách, odlišnosti v komunikácii medzi ľuďmi, stretnutie s odlišnou firemnou kultúrou, interakcia ľudí na pracovisku. Nesmierne dôležité je zvýšenie motivácie do ďalšieho štúdia, predovšetkým odborných predmetov a cudzích jazykov. Absolventi budú pripravení na uchádzanie sa o prácu v zahraničí a v zahraničných firmách pôsobiacich na Slovensku. Účasť na programe Erasmus + je obohacujúca aj pre školu, keďže v období súboja o žiakov je účasť na medzinárodnej spolupráci jedným z bodov, ktorý môže ovplyvniť rozhodovanie žiakov i rodičov pri výbere strednej školy.
Koordinátor:Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec
Hlohovec
Partneri:ADC Technology Training Ltd
London, United Kingdom
www.adccollege.eu