Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zahraničnou praxou k zvyšovaniu kvality odborného vzdelávania
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA102-000028
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:0 €
Sumár projektu:Stredná odborná škola Piešťanská 2262/80 v Novom Meste nad Váhom vypracovala projekt "Zahraničnou praxou k zvyšovaniu kvality odborného vzdelávania." Jeho cieľom je zvýšiť kvalitu poskytovaného odborného vzdelávania prostredníctvom efektívneho prepojenia teoretickej prípravy žiakov s praktickou činnosťou vo firmách, pre prácu v ktorých sa študenti pripravujú. Žiaci školy v rámci projektu absolvujú zahraničnú stáž vo firmách a podnikoch v Londýne, kde získajú odborné vedomosti, zručnosti a praktické skúsenosti v medzinárodnom prostredí, ktoré rozšíria ich odborné kompetencie pre výkon ich profesie a umožnia im ľahšie sa adaptovať na trhu práce nielen doma, ale budú schopní zapojiť sa aj do medzinárodnej pracovnej mobility v rámciín Európskej únie. Účastníkmi projektu je 17 žiakov študijných odborov manažment regionálneho cestovného ruchu, obchodná akadémia a kaderník a 2 učitelia ako sprevádzajúce osoby. Počas dvoch týždňov odbornej stáže v Londýne budú žiaci pracovať v podnikoch a firmách, kde nadobudnú nové odborné vedomosti, zručnosti a skúsenosti. Okrem toho sa budú oboznamovať so spôsobom života a kultúrouiny, ktorej jazyk sa učia. Pobytom v cudzojazyčnom prostredí budú intenzívne zdokonaľovať svoje komunikačné kompretencie v anglickom jazyku. Najvýznamnejším prínosom pre žiakov bude zvýšenie ich zamestnateľnosti nielen v rámci regiónu, ale aj v zahraničí. Okrem toho úspešné zvládnutie pracovných povinností v zahraničných firmách výrazne pozitívne ovplyvní ich vlastný osobný rozvoj, sebavedomie a motiváciu ďalej sa učiť, poznávať nové veci a zlepšovať tak svoje študijné výsledky. Prínosom pre školu budú formy a metódy práce, nové trendy v príprave a postupy vedenia a hodnotenia odbornej prípravy odpozorované počas stáže študentov v podnikoch, ako aj sledovanie reálnych potrieb praxe v jednotlivých profesiách v zahraničí. Budú inšpiráciou pre modernizáciu a internacionalizáciu odbornej prípravy žiakov na našej škole. Možnosťou absolvovať pracovnú stáž v zahraničí škola bude motivovať svojich žiakov k ďalšiemu zlepšovaniu študijných výsledkov a zvýši príťažlivosť odborného vzdelávania pre žiakov, rodičov a verejnosť.
Koordinátor:Stredná odborná škola Piešťanská
Nové Mesto nad Váhom
Partneri:ADC Technology Training Ltd
London, United Kingdom
www.adccollege.eu