Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spoznajme originalitu talianskej gastronómie
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA102-000039
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:27200 €
Sumár projektu:Projekt "Spoznajme originalitu talianskej gastronómie" je určený odborným zamestnancom školy - učitelia odborných predmetov, majstri odborného výcviku, ostatní odborní zamestnanci školy, ktorí sa priamo podieľajú na odbornej príprave študentov školy. Hlavným cieľom projektu je spoznať originalitu talianskej gastronómie, a to priamo v praxi, ako alternatívnu formu vzdelávania pre účastníkov projektu. Neoddeliteľnou súčasťou projektu je zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania absolvovaním stáže spojenej s ukážkami príprav jedál, nápojov, návštevou strednej školy obdobného zamerania, cestovnej kancelárie, informačného centra ako i oboznámenie sa s manažmentom a marketingom malých a stredných podnikov v Taliansku. Zvýšením úrovne odborného vzdelávania, modernizáciou, zvýšením kvality vo výučbe a zavádzaním nových technologických postupov a trendov do praktického vyučovania, dosiahneme zosúladenie teoretického vyučovania s praktickým. Získavanie nových kontaktov nám v budúcnosti pomôže pri zabezpečení realizácie študentskej praxe v Taliansku, čím sa súčasne zvýši aj záujem študentov o školu. Realizácia a prezentácia získaných poznatkov a vedomostí z talianskej gastronómie na podujatiach organizovaných na pôde školy - Gastrofestival, večer "Zážitková gastronómia", Týždeň talianskej kuchyne, Deň otvorených dverí, pomôže škole vo zvýšení jej povedomia nielen na regionálnej úrovni. Osvojenie si nových kompetencií a zručností v oblasti marketingu a manažmentu pomôže prepojiť teóriu s praxou a prispieť tak k tvorbe absolventov schopných splniť náročné požiadavky súčasného trhu práce.
Koordinátor:Stredná odborná škola obchodu a služieb
Žiar nad Hronom
Partneri:Azzurra Società Cooperativa Sociale
Spoleto, Italy
www.leonardomobility.it