Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moderné odborné vzdelávanie - motivovaný, tvorivý a úspešný študent
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA102-000050
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:5440 €
Sumár projektu:Projekt Strednej odbornej školy, Piešťanská 2262/80 v Novom Meste nad Váhom s názvom "Moderné odborné vzdelávanie - motivovaný, tvorivý a úspešný študent " je zameraný na zvýšenie kvality stredného odborného vzdelávania pre lepšie uplatnenie sa abolventov na európskom trhu práce. Prostredníctvom mobility učiteľov nadobudnúť také kompetencie, ktoré umožnia účastníkom rozvíjať medziodborovú integráciu, získať nové vedomosti, zručnosti a skúsenosti, spoznať a aplikovať v praxi moderné stratégie vyučovania. Vďaka nim budú učitelia môcť učiť viac hravo a zároveň zodpovedne pre trh práce, podnikateľské prostredie. Projektu sa zúčastnia 4 učitelia, ktorí už majú skúseností s odbornou prípravou, výborné výsledky v súťažiach so žiakmi a celoživotne sa aj vzdelávajú. Majú skúsenosti s prípravou súťaží, účasť na súťažiach študentov, v ktorých dosiahli vynikajúce výsledky. Priamou účasťou na vyučovacom procese v partnerskej škole, diskusiami o stratégiách vyučovania, pozorovaním, hodnotením celkového priebehu projektu chceme zavádzať do školských vzdelávacích programov našej školy nápady, podnety, námety, inšpirácie v súlade s normami nielen slovenskými, ale aj európskymi. Rozvoj medzinárodnej spolupráce učiteľov rôznych predmetov odborného vzdelávania, rozvoj zručností, aktívne využívanie IKT vo výučbe, dôležitosť prípravy cudzích jazykov aj v odbornej príprave patria medzi čiastkové aktivity projektu. Aplikáciou výstupov projetu do praxe školy budeme rozvíjať životné zručnosti mladých ľudí, stimulovať kreativitu, podnikavosť a tým podporovať zamestnateľnosť v oblasti cestovného ruchu, gastronómie, hotelierstva a cateringu. Pridanou hodnotou je dôraz na zdravý životný štýl a životné prostredie, podnikanie, uplatnenie sa na trhu práce, čo sú témy, ktorým sa nedá vyhnúť v diskusiách, workshopov. Vychádzame z vízie a poslania našej školy, ktorou je spolupráca všetkých zložiek školy, rodičov, miestnej komunity pri výchove a vzdelávaní našich žiakov tak, aby získali vedomosti a zručnosti potrebné na úspešný život v dnešnej neustále sa meniacej, učiacej a kultúrne rozmanitej globálnej spoločnosti. Riaditeľstvo a manažment našej školy podporuje všetkých učiteľov pri zvyšovaní kvalifikácie, pri príprave študentov pre prax a praktický život. Motivuje všetkých zainteresovaných do rôznych projektoch, odborných súťaží, tých, ktorí využívajú nové metódy a formy vyučovania, zamerané na prepojenie teórie s praxou. Postavenie jednotlivých škôl na trhu, možnosť uplatnenia ich absolventov na trhu práce, kvalita školy, kvalita pedagogických pracovníkov, kvalita vzdelávacieho procesu sú najčastejšími a najlepšími ukazovateľmi pri výbere vhodnej školy. Takou školou chceme byť aj my. Účastníci projektu vypracovali aj nové požiadavky na vyučovací proces, ktoré chcú výmenným pobytom ešte zefektívniť: - uplatňovať v činnosti školy optimálnu slobodu a tvorivosť učiteľa a žiaka, - zabezpečovať rozvoj nielen kognitívnej, ale i nonkognitívnej stránky osobnosti, emocionálnu inteligenciu, aktivizáciu, motiváciu, etiku, komunikáciu, autoreguláciu a disciplínu, ktoré smerujú k vytváraniu hodnotového systému osobnosti, - uplatňovať konkurenčné prostredie v činnosti školy, ktoré je hnacou silou progresu, - uplatňovať diverzifikáciu ciest, spôsobov, metód a foriem výchovy a vzdelávania, - uplatňovať informačné technológie - zlepšovať komunikačné schopnosti v cudzích jazykoch - pripraviť študentov na život v globalizovanom svete a na prácu v globalizovanom hospodárstve.
Koordinátor:Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom
Nové Mesto nad Váhom
Partneri:Zespol Szkol Gastronomiczno-Hotelarskich
Toruń, Poland
www.zsgh.torun.pl