Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prax za hranicami - lepšia znalosť v odbore
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA102-000058
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:29556 €
Sumár projektu:Projekt s názvom "Prax za hranicami - lepšia znalosť v odbore" je určený pre žiakov Strednej odbornej školy v Prievidzi, ktorí študujú v odbore Mechanik strojov a zariadení a Stolár. Projekt bude realizovaný formou medzinárodnej stáže v inštitúcii odbornej prípravy v poľskom meste Bytom v Centre odbornej prípravy v Bytomskom vzdelávacom centre v termíne od 10. mája 2015 do 30. mája 2015. Skupina siedmych stolárov sa bude zdokonaľovať v zručnostiach pri práci s opracovaním dreva a výrobe stavebno-stolárskych výrobkov. Druhá skupina siedmych mechanikov strojov a zariadení budú pracovať pri obsluhe, údržbe a opravách strojov a zariadení, technickou prípravou výroby, ručným a strojovým obrábaním kovov, využívať výpočtovú techniku a progresívne informačné technológie. Keďže žiaci už ovládajú pracovné postupy podľa učebných osnov uvedených odborov a zásady bezpečnosti práce, v rámci výmeny v zahraničí im chceme umožniť rozšírenie ich zručností a odbornej zdatnosti najmä v oblasti takých nových technológií a metód práce, s ktorými nemajú možnosť zoznámiť sa v našich podmienkach. Sprevádzať ich budú dvaja majstri odborného výcviku. Účasť na mobilite bude súčasťou odbornej praxe vykonávanej na vysielajúcej škole, zároveň bude aj nadstavbou na už doteraz získané schopnosti. Hlavným cieľom projektu je nadobudnutie takých zručností, ktoré by účastníkom projektu po ukončení štúdia zvýšili šance uplatniť sa na európskom pracovnom trhu a šírením výstupov projektu motivovať ostatných žiakov, ale aj pedagógov (učiteľov aj majstrov) k zvyšovaniu kvality vzdelávania a osobnostnému rastu. Očakávame aj zatraktívnenie štúdia na našej škole pre ďalších potenciálnych žiakov z radov končiacich ročníkov základných škôl v budúcich rokoch. O mobilite bude oboznámená verejnosť cez médiá. Účastníci projektu po skončení zahraničnej stáže dostanú od ministerstva školstva Europass-Mobility, od prjímajúcej organizácie certifikát o absolvovaní stáže a tiež certifikáty zo školení odbornými firmami. Tieto dokumenty využijú pri hľadaní si zamestnania.
Koordinátor:Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza
Prievidza
Partneri:Bytomski Osrodek Edukacji
Bytom, Poland
www.boe.edu.pl