Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stáž mladých zdravotníkov ako súčasť prípravy na výkon profesie
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA102-000068
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:32535 €
Sumár projektu:Mobilitného projektu s názvom, „Stáž mladých zdravotníkov ako súčasť prípravy na výkon profesie“, sa zúčastnia mladí ľudia v počiatočnej odbornej príprave - žiaci tretieho ročníka študijného odboru zdravotnícky asistent a masér s vyučovacím jazykom slovenským, Strednej zdravotníckej školy v Nových Zámkoch, s plánovaným počtom 15 vybraných žiakov - ktorých následnou súčasťou stáže bude aj mesačná odborná prax v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku (mesiac jún 2015). V rámci nej prakticky realizujú teoretické a praktické poznatky získané v odborných predmetoch: základy ošetrovania a asistencie, masáže, zdravie a klinika chorôb, administratíva a zdravotnícka dokumentácia a foto-, hydro-, termo-, balneoterapia, kde budú môcť využiť, porovnať a aplikovať svoje poznatky a skúsenosti zo stáže v zahraničí. Projekt umožňuje zapojiť sa do súčasných trendov nadnárodneho odborného vzdelávania a prípravy mladých ľudí, bilaterálnej spolupráce, spojenie vzdelávania so svetom práce. Cieľom projektu je posilniť európsku dimenziu, skvalitniť odborné a jazykové zručnosti a schopnosti výmenou skúseností. Pomocou projektu rozvíjať schopnosti žiakov pracovať v špecificky rozličnom prostredí odbornej prípravy a rozvíjať ich odborné a komunikačné zručnosti. Stážou v zahraničí ich viesť k spoznaniu systému zdravotníckej a sociálnej starostlivosti v partnerskejine, k samostatnosti, zdravému sebavedomiu, rozvíjať zručnosti, kompetencie, spoznávať kultúru, a pomôcť im k integrácii do trhu práce aj vinách Európskej únie. Žiaci budú pracovať s dvojjazyčnými pracovnými listami, kde budú dokumentovať svoje postrehy, skúsenosti, výsledky, problémy, riešenia a odporúčania zo stáže, pričom samostatná časť bude venovaná sebahodnoteniu a spätnej väzbe. Zahraničná stáž sa uskutoční pod gesciou organizácie ADC College v Londýne. Bude realizovaná ako 2 týždňová stáž v zdravotníckych, sociálnych a rehabilitačných zariadeniach, v rozsahu učebných osnov 3. ročníka uvedených odborov, v partnerskej krajine. Účastníkom uvedenej stáže sa tým umožní prepojiť teoretické a praktické vedomosti a zručnosti aplikované v reálnom pracovnom prostredí v zahraničí a tiež možnosť porovnávať rozdiely v zdravotníckej dokumentácii, v odborných termínoch a organizácii práce v materskej a hosťujúcej krajine. Výstup zo stáže sa využije na inováciu učebných osnov a školského vzdelávacieho programu. Očakávaným výstupom je pridaná hodnota v schopnosti samostatne pracovať v cudzom prostredí, v schopnosti komunikácie v inom jazyku a v schopnosti využívania pozorovaní na inováciu vlastnej práce pri porovnávaní rozdielov zdravotníckeho vzdelávania. Dlhodobý prínos projektu v školskom, regionálnom a európskom kontexte spočíva: v odbornej a jazykovej príprave, zvyšovaní kvalifikácie, posilnení zručností a vedomostí, zatraktívnení školy pre verejnosť, v inovácii odborného vzdelávania, medzinárodnej spolupráci medzi organizáciami, posilnení multikultúrnosti.
Koordinátor:Stredná zdravotnícka škola, Pod kalváriou 1, Nové Zámky - Egészségügyi Középiskola, Pod kalváriou 1, Nové Zámky
Nové Zámky
Partneri:ADC Technology Training Ltd
London, United Kingdom
www.adccollege.eu