Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementácia záhradníckej bioprodukcie v podnikaní
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA102-000075
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:68330 €
Sumár projektu: Projektu "Implementácia záhradnej bioprodukcie v podnikaní " sa zúčastnia študenti SOŠ Rakovice študujúci v poľnohospodárskych a záhradníckych 3-ročných učebných odboroch: Záhradník, Viazač - aranžér kvetín, Pracovník pre mestskú zeleň a služby, študenti 4-ročných študijných odborov: Pracovník marketingu, Manažment regionálneho cestovného ruchu, Pracovník pre rozvoj vidieka a študenti 2-ročného nadstavbového štúdia: Záhradníctvo a sprevádzajúce osoby - odborní pedagogickí pracovníci našej školy SOŠ Rakovice. Projekt bude zameraný na špecifické potreby študentov SOŠ Rakovice, hlavne na na získanie nových pracovných zručností a know-how z produkcie v záhradníctve - hlavne v zeleninárstve, ovocinárstve a sadovníctve, z podnikania v záhradníctve, z manažmentu a marketingu predaja vlastných výrobkov so zameraním na záhradnícke produkty, zo služieb v agroturizme a možnosti využitia ekologickej záhradníckej produkcie v podnikaní a v poskytovaní služieb v agroturistike - zapojením sa do pracovných procesov v prevádzkach prijímajúcich organizácií na Cypre, v Taliansku, vo Fínsku a v Rakúsku. Účastníci projektu si prehĺbia sociálnu adaptabilitu v cudzích kultúrach a prostrediach a získajú nové jazykové zručnosti s dôrazom na novú odbornú technickú terminológiu, precvičia si svoje nové získané zručnosti a konverzačné schopnosti vo svetových jazykoch - predovšetkým v angličtine, nemčine a získajú základné komunikačné schopnosti v ostatných európskych jazykoch, napr. taliančine a fínštine. Účastníci projektu po úspešnom absolvovaní stáží získajú certifikáty o absolvovaní odbornej stáže v zahraničí a Europass Mobilita, ktoré im pomôžu v ďalšom vzdelávaní i v budúcom zamestnaní i v získaní kompetencií v komunikácii so zahraničnými partnermi. Úspešná realizácia projektu bude predpokladom k silnej motivácii všetkých študentov SOŠ Rakovice k podávaniu lepších výkonov a dosahovaniu lepších výsledkov pri štúdiu i na odbornom vyučovaní a prispeje k zlepšeniu možnosti uplatnenia sa absolventov SOŠ Rakovice na trhu práce. Vysielajúca organizácia a účastníci projektu, v rámci disiminácie a prezentovania dosiahnutých výsledkov projektu, budú šíriť dobré meno školy, propagovať Národnú agentúru celoživotného vzdelávania a podnecovať aj iné organizácie k podávaniu a realizácii podobných projektov. Úspešná realizácia projektu prispeje k zlepšeniu úrovene a kreditu našej školy SOŠ Rakovice prispeje k lepšej propagácii školy v rámci trnavského regiónu. V rámci diseminácie projektu a bude možné výsledky úspešne zrealizovaného projektu prezentovať a použiť aj pri náboroch žiakov základných škôl a pre motiváciu uchádzadzačov o štúdium na SOŠ Rakovice. Projekt mobilít "Implementácia záhradnej bioprodukcie v podnikaní " je rozdelený do troch turnusov: 1. stáž sa uskutoční v partnerskej organizácii Kato Drys community council na ostrove Cyprus v septembri a októbri 2014 - 20.09.2014 - 11.10.2014, dĺžka trvania stáže: 3 týždne (22 dní), počet účastníkov: 8 študentov + 1 sprevádzajúci pedagóg 2. stáž sa uskutoční vo Fattoria Biologica Patrice - súkromnej ekologickej agrofarme Spoleto, Taliansko v októbri a novembri 2014 - 11.10.2014 - 1.11.2014, dĺžka trvania stáže: 3 týždne (22 dní), počet účastníkov: 8 študentov + 1 sprevádzajúci pedagóg 3. stáž sa uskutoční v Seinäjoen koulutuskuntayhtymä - Strednej odbornej škole SEDU Seinäjoki vo Fínsku v apríli a máji 2015 - 27.04.2015 - 11.05.2015, dĺžka trvania stáže: 2 týždne (15 dní), počet účastníkov: 7 študentov + 1 sprevádzajúci pedagóg 4. stáž sa uskutoční v Landwirtschaftliche Fachschule Pyhra - Strednej odbornej poľnohosp. škole Pyhra, Rakúsko v máji a júni 2015- 25.05.2015 - 13.06.2015, dĺžka trvania stáže: 3 týždne (20 dní), počet účastníkov: 7 študentov + 1 sprevádzajúci pedagóg
Koordinátor:Stredná odborná škola, Rakovice
Rakovice
Partneri:Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
Seinäjoki, Finland
www.epedu.fi
Fattoria Biologica Patrice di Niclas Patrice
Spoleto (PG), Italy
www.patrice.it
Kato Drys Community Council
Kato Drys, Larnaca, Cyprus
www.katodrys.org/english/history.shtm
Agricultural Technical School Pyhra
Pyhra, Rakúsko
www.lfs-pyhra.ac.at