Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozšírenie odborných kompetencií v oblasti pneumatických, hydraulických a CNC systémov
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA102-000086
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:21689 €
Sumár projektu:Projekt Rozšírenie odborných kompetencií v oblasti pneumatických, hydraulických a CNC systémov je orientovaný predovšetkým na absolventov odborov mechanik počítačových sietí a mechanik elektrotechnik - zameranie na automatizačnú techniku Spojenej školy v Martine. V súčasnosti sa v praxi implemetujú automatizované distribuované výrobné systémy, ktorými disponujú podniky ako KIA, Wolkswagen, Wiena International... a pod., s ktorými naša škola spolupracuje a sú kľúčovými zamestnávateľmi v regióne. Súčasťou týchto distribuovaných systémov je prepojenie technológie počítačových sietí a modulárnych automatizovaných systémov. Naša škola disponuje stavebnicovými systémami z oblasti zabezpečovacích systémov a Siemens PLC systémov. Partnerská škola Stredná priemyselná škola v Chrudimi disponuje s najnovšími verziami stavebnicových pneumatických systémov FESTO, hadraulickýcmi systémami HYDRONIC a novýmu učebňami CNC so systémom programovania SINUMERIK. Výukový systém FESTO, umožňuje žiakom pochopiť základné princípy pneumatických a elektropneumatických systémov. Najnovšie generácie tohto systému umožňuje pomocou prepracovaného interfejsu automatizované vyhodnocovanie údajov počítačom. Práca s týmito systémami doplní materiálno-technické vybavenie našej školy. Náš projekt bude mať niekoľko aktivít. 1. V rámci aktivity č.1 sa žiaci (15 žiakov +učiteľ ) zúčastnia odbornej stáže. Hosťujúca inštitúcia spolupracuje s výrobnými podnikmi, do ktorých pripraví odborné exkurzie s cieľom v overiť získané poznatky v oblasti reálnej výrobnej praxe. Cieľom projektu je podporiť účastníkov odbornej prípravy pri získavaní a využívaní vedomostí, schopností, zručností a kvalifikácie, a tým im pomôcť pri osobnom rozvoji, zamestnateľnosti na európskom trhu práce. Cieľom organizácie odbornej stáže je zvýšiť kvalitu a príťažlivosť odborného vzdelávania a prípravy v regióne. Chceme pokračovať v tradícii zahraničných stáží študentov v počiatočnej odbornej príprave. Mobility projektu sa uskutočnia do Českej republiky do hosťujúcej partnerskej organizácie Strednej priemyselnej školy v Chrudimi v mesiaci máj 2015 v trvaní dva týždne. 2. V rámci aktivity č.2 sa učitelia ( 5 učiteľov) zúčastnia hospitácií (job shadowingu). Predpokladáme účasť učiteľov na hodinách teoretickej a praktickej prípravy odborov zameraných na mechatroniku. Cieľom bude preniesť príklady dobrej praxe v oblasti pneumatických a hydraulických systémov a systémov CNC SINUMERIK do školských vzdelávacích programov Spojenej školy v Martine. Hosťujúca inštitúcia spolupracuje s výrobnými podnikmi, do ktorých pripraví odborné exkurzie s cieľom v overiť získané poznatky v oblasti reálnej výrobnej praxe. Cieľom projektu je podporiť účastníkov odbornej prípravy pri získavaní a využívaní vedomostí, schopností, zručností a kvalifikácie, a tým im pomôcť pri osobnom rozvoji, zamestnateľnosti na európskom trhu práce. Cieľom organizácie odbornej stáže je zvýšiť kvalitu a príťažlivosť odborného vzdelávania a prípravy v regióne. Chceme vytvoriť tradíciu zahraničných stáží študentov v počiatočnej odbornej príprave. Mobility pedagógov uskutočníme v dvoch turnusoch (jeden bude zameraný na hydraulické a pneumatické systémy, jeden bude zameraný programovanie SINUMERIK) predpokladáme ich uskutočnenie v mesiaci február a marec 2015.
Koordinátor:Spojená škola, Martin
Martin
Partneri:Stredni prumyslova skola Chrudim
Chrudim, Czech Republic
www.sps-chrudim.cz