Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stáž žiakov v zahraničí zvyšuje kvalitu vzdelávania
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA102-000087
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:0 €
Sumár projektu:Stredná odborná škola na ulici T. Vansovej v Púchove pripravuje žiakov pre rôzne priemyselné odvetvia ako je strojárenstvo, elektrotechnika, gumárensky a odevný priemysel, ekonomika, marketing a životné prostredie. Úzko spolupracujeme so všetkými firmami v regióne a bezprostredne reagujeme na ich potreby.Súčasná prax ukazuje, že absolventi síce majú dostatok vedomostí a zručností vo svojom odbore, ale už menej skúsenosti s výrobou v zahraničí. Preto týmto projektom podporujeme mobilitu mladých ľudí. Účastníkmi projektu budú žiaci odborov: - prevádzka a ekonomika dopravy,styling a marketing a mechanik nastavovač. Súčasťou učebného plánu týchto odborov je odborný výcvik i odborná prax, časť ktorej môžu žiaci absolvovať i v zahraničí. Projekt vychádza zo súčasných strategických dokumentov Slovenskej republiky a Trenčianskeho samosprávnehoa v oblasti: - modernizácie a zvýšenia kvality odbornej prípravy - nadviazanie spolupráce škola - podnikateľské subjekty - zvýšenia spolupráce v kontexte otvorenej Európy. Ciele nášho projektu sú: 1. podporiť mobilitu mladých ľudí a tým zlepšiť ich vzdelávacie výsledky 2. podporiť osobný rozvoj účastníkov projektu 3. zamestnateľnosť a konkurencieschopnosť účastníkov 4. skvalitniť a zlepšiť vzdelávací proces v jednotlivých odboroch. Štvortýždňová stáž žiakov bude prebiehať vo februári - marci 2015 v 2 turnusoch a v 2inách, v Španielsku a vo Fínsku. Stáže v Španielsku sa zúčastnia 8 žiaci odboru prevádzka a ekonomika dopravy a styling a marketing, stáže vo Fínsku 8 žiaci odboru mechanik nastavovač a styling a marketing. Samotná realizácia projektu bude prebiehať v 3 etapách: 1. etapa: - jazyková, kultúrna a odborná príprava bude realizovaná na Slovensku v škole a v slovenských firmách 2. etapa: - stáž v zahraničí ( Španielsku, Fínsku) 3.etapa: - vypracovanie projektov - odborných prác, prezentácie žiakov o získaných skúsenostiach, vyhodnotenie projektu bude prebiehať opäť na Slovensku Očakávané výstupy: - zvýšené jazykové kompetencie - osobný rozvoj účastníkov - praktické zahraničné skúsenosti v oblasti logistiky dopravy, marketingu a stylingu a strojárenskej výroby - vypracované projekty -odborné práce. Očakávané dopady: a) na účastníkov: - zlepšené jazykové a odborné zručnosti a kompetencie, - zvýšené IKT kompetencie, - získané medzinárodné skúsenosti, - osobný rozvoj, - lepšie možnosti zamestnať sa. b) našu školu: - posun kvality vzdelávania na vyššiu úroveň, - možnosť porovnania vzdelávacieho procesu, - vyššia prestíž v očiach verejnosti, - nové kontakty so zahraničnými firmami a odbornými inštitúciami, možnosť ďalšej spolupráce aj v budúcnosti. c) zahraniční partneri: - nová spolupráca medzi inštitúciami – sociálnymi partnermi - školami, - priblíženie kultúr, upevnenie európskej dimenzie, - výmena skúseností a porovnanie vzdelávacieho procesu.
Koordinátor:Stredná odborná škola Púchov
Púchov
Partneri:IES N º 1 de Gijón
GIJÓN, Spain
www.ies1.com
Sastamalan koulutuskuntayhtymä
Sastamala, Finland
www.sasky.fi