Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
We learn for a common Europe
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA102-000096
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:61400 €
Sumár projektu:Projekt, ktorý predkladá Stredná odborná škola veterinárna s názvom : We learn for a common Europe má dvoch zahraničných partnerov. Prvým partnerom je SOŠ veterinární , Hradec Králové, v Českej republike. Škola poskytuje vzdelanie v dbore :veterinárstvo, ktorý je zameraný na chov a výživu zvierat, choroby , reprodukciu zvierat, hygienu a technológiu potravín a pod. Škola disponuje laboratóriami a odbornými učebňami a malým školským hospodárstvom. Je to veľmi vhodný partner , nakoľko učebné osnovy sú podobné ako má naša škola, čo je ideálne pre vzdelávanie a prenos kreditov. Druhým partnerom je nezisková organizácia EKIP EUROPA v španielskej Malage. Partnerská organizácia pracuje na EU projektoch už od roku 2004. Dlhodobo spolupracuje s chovateľmi koní ,súkromnými farmami pre chov koní ako aj s morským múzeom, ktoré je zároveň liečebňou a nemocnicou pre morské živočíchy. Tu sa budú môcť žiaci oboznámiť s fungovaním a prácou inštitúcií, ktoré sa starajú a ošetrujú rôzne druhy morských živočíchov. Spolupracuje s miestnymi a regionálnymi inštitúciami , ktoré sú úzko spojené s veterinárnymi vedami. Hlavným cieľom nášho projektu je obohatenie znalostí, skúseností a zručností v odbornom raste v zahraničnom prostredí. Mladým ľuďom dáva projekt šancu na oboznámenie sa s iným prostredím, sociálnym a pracovným, ako aj perspektívu pre uplatnenie sa v celej EÚ. Odbornou stážou získajú skúsenosti v medzinárodnej konfrontácií, aplikovateľné doma i vinách EÚ. Poznatky získané odbornými stážami vinách EÚ budú šíriť medzi svojimi vrstovníkmi a prispievať tak podstatným spôsobom k motivácii pre jazykovú i odbornú výchovu a v neposlednom rade prekonajú aj bariéru ostychu a nízkeho sebavedomia. S partnerskou školou v Českej republike pripravujeme recipročnú výmenu študentov. Cieľovou skupinou projektu sú osoby v počiatočnom odbornom vzdelávaní, žiaci 3. a 4. ročníkov študijného odboru "Veterinárne zdravotníctvo a hygiena". Projekt je zameraný na získanie praktických zručností a odborných vedomosti v rámci európskeho vzdelávania, v iných podmienkach odborných a sociálnych. Projekt bude prebiehať v 8. turnusoch a celkovo sa odbornej mobility zúčastní 40 žiakov. V Českej republike sa stáž uskutoční na veterinárnych klinikách a veterinárnych ambulanciách v Hradci Králové a v ZOO Dvůr Králové . Na ambulanciách pre malé zvieratá budú žiaci asistovať veterinárnym lekárom pri malých chirurgických zákrokoch, príprave a sterilizácii nástrojov na operáciu, pri vakcinačnom programe, pri ošetrovaní chorých zvierat. Zároveň budú vykonávať prácu veterinárneho laboranta, kde je laboratórium súčasťou ambulancie. Ambulancie sú vybavené aj RTG a USG prístrojmi, kde sa budú zúčastňovať vyšetrenia. V ZOO Dvůr Králové, budú asistovať veterinárnym lekárom pri preventívnych a liečebných zákrokoch a zároveň budú vykonávať ošetrovateľské a chovateľské operácie pri cudzokrajných zvieratách. V Španielsku absolvujú žiaci odbornú stáž na farme koní , a v záchytnom liečebnom morskom akváriu, ktoré slúži zároveň aj ako múzeum a školiace stredisko pre enviromentálnu výchovu mládeže. Obsahovou náplňou stáže v Španielsku sú chovateľské a ošetrovateľské postupy v chove koní, starostlivosť o jazdecké kone, jazdenie a asistencia pri vyšetrovaní zdravotného stavu koní a asistencia pri vakcinačnom programe. V liečebnom morskom záchytnom akváriu budú asistovať pri liečebných postupoch chorých a zranených morských živočíchov hlavne morských korytnačiek, budú tiež vykonávať chovateľské práce ako je kŕmenie, čistenie akvárií a nádrží s morskou vodou, budú spolupracovať pri tvorbe enviromentálneho edukačného programu. Metodológia pri realizácii projektu bude zameraná na učebné výsledky vyjadrené prostredníctvom vedomostí, zručností a kompetencií, prispôsobená požiadavkám celoživotného vzdelávania a všetkým vzdelávacím kontextom, a to na základe rovnoprávnosti. Preto chceme použiť metódu ECVET , aby sme zabezpečili validáciu výsledkov celoživotného vzdelávania a podporili vzájomnú dôveru a spoluprácu medzi poskytovateľmi odbornej prípravy a vzdelávania v Európe. Od projektu očakávame nadobudnutie a zdokonalenie kompetencií a zručností, ktoré sme si stanovili, zdokonalenie sa v cudzom jazyku a zvýšenú motiváciu žiakov venovať sa odbornej príprave, prekonať kultúrne bariéry, stereotypy, učiť sa byť tolerantný a otvorený voči odlišným kultúram, zvýšiť záujem o globálne otázky. Medzi dlhodobé prínosy projektu patrí zatraktívnenie študijného odboru : veterinárne zdravotníctvo a hygiena, prenos kreditov medzi krajinami, podporovať vytváranie európskeho priestoru pre celoživotné vzdelávanie, pomáhať pri zvyšovaní kvality, príťažlivosti a dostupnosti príležitostí na celoživotné vzdelávanie, ktoré sú k dispozícii v členských štátoch, podporovať výučbu jazykov a jazykovú rozmanitosť, podporovať tvorivosť, súťaživosť a zamestnateľnosť .
Koordinátor:Stredná odborná škola veterinárna
Košice
Partneri:Stredni odborna skola veterinarni, Hradec Kralove-Kukleny, Prazska 68
Hradec Kralove, Czech Republic
www.sosvet.cz
Asociacion Escuela de Komunicacion Informacion y Practicas en Europa
Malaga, Spain
www.ekipeuropa.com