Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Škola a prax bez hraníc
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA102-000124
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:121450 €
Sumár projektu:Hlavným cieľom predkladaného projektu Škola a prax bez hraníc je prepojenie teoretického štúdia žiakov v škole s praktickou činnosťou vo firmách a pridanou hodnotou stáže je rozvíjanie informačno-komunikačných technológií a jazykových odborných kompetencií. Stáž je súčasťou vzdelávacieho procesu a nadväzuje na teoretické odborné predmety. Naším zámerom je zapojiť čo najviac žiakov do praxe vo firmách rôznorodého zamerania, ktoré súvisí so zameraním školy, a to priamo do prípravného a výrobného procesu, ktorý je realizovaný na najmodernejšom strojovom vybavení. V projekte sa zúčastnia traja partneri: 1. Stredná priemyselná škola v Snine - ako vysielajúca organizácia, 2. partnerská organizácia v Českej republike BaK production s.r.o. Písek a kooperujúce firmy v Písku - HEYCO WERK ČR s.r.o, UNITERM, s.r.o, ELO+, spol. s.r.o., PETOKOV s.r.o., ktoré svoj súhlas vyjadrili podpisom súhlasných listov už v tomto štádiu prípravy projektu, 3. partnerská organizácia vo Veľkej Británii - v Londýne - ADC College a prijímajúce firmy zamerané na IKT, ekonomiku a administratívu, ktorých zoznam máme k dispozícií, máme s nimi už dlhoročné skúseností a po výbere žiakov, po splnení kritérií výberu sa bližšie firmy špecifikujú. Cieľom projektu je vyslať žiakov školy na stáž do firiem, ktoré vytvoria vhodné pracovné podmienky v súlade s pracovným programom, kde budú žiaci využívať moderné technické zariadenie, s ktorým cieľové skupiny nemôžu narábať počas odbornej praxe v škole a ani vo firmách v regióne a súčasne sa zdokonalia v odbornej terminológii v cudzojazyčnom prostredí a naučia sa firemnej kultúre. Projekt plánujeme realizovať: I. v Českej republike – Písek - BaK production s.r.o. a v kooperujúcich firmách: - v aktivite A 1 v dvoch turnusoch: - 1. turnus: od 21. septembra 2014 - do 05. októbra 2014 - celkový počet 18 žiakov a 2 sprevádzajúce osoby - 2. turnus: od 05. októbra 2014 – 18. októbra 2014 – celkový počet 18 žiakov a 2 sprevádzajúce osoby - žiaci zo študijných odborov strojárstvo, technika a prevádzka dopravy a elektrotechnika. II. vo Veľkej Británii - Londýn - ADC College a v prijímajúcich firmách - v aktivite A 2 v dvoch turnusoch: - 1. turnus: od 21. septembra 2014 - do 04. októbra 2014 - celkový počet 15 žiakov a 2 sprevádzajúce osoby - 2. turnus: od 05. októbra 2014 – 18. októbra 2014 – celkový počet 15 žiakov a 2 sprevádzajúce osoby - žiaci zo študijného odboru technické lýceum. Špecifickými cieľmi stáže je: - získať praktické zručnosti a skúsenosti v oblastiach, ktoré súvisia so študijným zameraním žiakov a v informačno– komunikačných technológiách, - zaradiť účastníkov stáže priamo do pracovného procesu, - porovnať najnovšie technologické postupy a trendy získané v teoretickej výučbe, rozvíjať technické myslenie a nadobudnuté poznatky aplikovať v praxi, - oboznámiť sa s prevádzkou a riadením podniku, s technologickým vybavením v prijímajúcich firmách, ale aj v ďalších odberateľských podnikoch formou odbornej exkurzie, - nadobudnúť jazykové odborné kompetencie v anglickom jazyku, - v záverečnom workshope zhodnotiť prínos mobilitnej stáže – doplniť odborné témy do tematických plánov a predložiť návrhy na diskusiu do predmetových komisií, - implementovať získané poznatky do školských vzdelávacích programov, - každý účastník spracuje prezentáciu na tému Mobilitná stáž mojimi očami – prehľad, prínos a prekvapenie, - z mobilít – zostaviť kalendár na rok 2015. Účastníci stáže získajú: - od prijímajúcich firiem a sprostredkovateľských partnerov - Potvrdenie o absolvovaní stáže s uvedením získaných zručností a s hodnotením, - od vysielajúcej organizácie - Rozhodnutie riaditeľky školy o uznaní odbornej praxe a Europass Mobilita.
Koordinátor:Stredná priemyselná škola v Snine
Snina
Partneri:ADC Technology Training Ltd
London, United Kingdom
www.adccollege.eu
BaK production s.r.o.
Písek, Czech Republic
www.bak-pisek.cz