Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odborná prax a jazyková zdatnosť III.
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA102-000138
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:41206 €
Sumár projektu:-V rámci Erasmus+ pre rok 2014/15 plánujeme mobilitu na 15 dní do Nemecka a Nórska pre celkovo 22 študentov. - Projekt chceme realizovať, pretože považujeme situáciu v odbornom školstve na Slovensku za nie uspokojivú a veríme, že naši študenti získajú v zahraničí skúsenosti a zručnosti, aké im nevieme poskytnúť v podmienkach našej školy. Úspešná realizácia programu Erasmus+ zvýši v regióne počet záujemcov o odborné vzdelávanie, na našej SOŠ. - Projekt chceme realizovať, aby mali naši žiaci možnosť získať "pridanú hodnotu" k vzdelaniu - zručnosti aj nad rámec profilu absolventa - nakoľko aktuálny EU aj SR trh práce vyžaduje viac zručností ako sú nároky na absolventov v jednotlivých odboroch v rámci ŠKVP, čo súvisí aj s obmedzenými technickými a inými možnosťami školy. - Ciele sú získať tieto "extra zručnosti" - bližšie špecifikované v Learning Agreement pre každý študijný odbor a zvýšiť tak šance študentov na osobný rozvoj a získanie zamestnania vo svojom odbore. - Projekt je zameraný na potreby žiakov nadobudnúť odborné a jazykové zručností v oblasti odbornej prípravy svojho odboru - Projekt nadväzuje na minuloročné naplnenie cieľov projektu LDV a zúčastnia sa ho študenti Spojenej školy v B.Štiavnici, ktorí študujú odbory-operátor a mechanizátor lesnej techniky, manažment region.cest.ruchu, murár-montér, kaderník a hostinský - kuchár, čašník. -Mobility v Nemecku sa zúčastnia 14 študenti zo všetkých spomenutých odborov pre ktorých je hlavný cudzí jazyk nemecký. -Mobility v Nórsku sa zúčastnia 8 študenti lesníckeho zamerania, ktorí sa chystajú maturovať z anglického jazyka. -Účastníci budú vybraní po absolvovaní písomných testov a ústnych pohovorov z cudzieho jazyka a odborných predmetov, konzultácii s majstrami odborného výcviku a výchovným poradcom. Extra body získajú ekonomicky, sociálne a geograficky znevýhodnení žiaci, ktorí by bez finančnej podpory programu Erasmus+ nemali šancu nadobudnúť zahraničnú skúsenosť. Mnohí zo znevýhodnených žiakov sú z odľahlých dediniek v štiavnických vrchoch a často nemajú financie ani na denné dochádzanie do školy. Napriek tomu majú niektorí vynikajúce študijné výsledky a boli by vhodnými účastníkmi mobility. -Projekt je zameraný na potreby žiakov nadobudnúť odborné a jazykové zručností v oblasti odbornej prípravy svojho študijného oboru. Naplní sa potreba zahraničnej skúsenosti a reálnej simulácie zaradenia sa do pracovného života v študovanom odbore. Zároveň umožní nadobudnúť potrebné vedomosti-ako prípravu k maturitnej skúške z cudzieho jazyka a odborných predmetov, na ktoré je štúdium účastníkov zamerané. -Hlavným cieľom je zahraničná odborná prax v počiatočnej príprave študentov v odbore ktorý študujú a získanie jazykových zručností. Ďalšie: zvyšovanie kvalifikačného potenciálu a adaptabilita budúcich zamestnancov a osôb vstupujúcich na trh práce, získanie nových skúseností v zahraničnom prostredí, odbúranie strachu z neznámeho, získanie sebavedomia v používaní cudzieho jazyka, zvýšenie motivácie zaradiť sa po skončení školy do Európskeho pracovného života vo vyštudovanom odbore. -Čiastkovými cieľmi každého účastníka je získanie "Learning Outcomes"-vedomostí, zručností a kompetencií" vo svojom odbore v rámci ECVET. -Očakávaným výstupom je nadobudnutie odbornej kompetencie, ktorú v SR nemajú ako/kde získať a aktívne stotožnenie sa s odborom, ktorý žiaci študujú, aktívne zapojenie sa do chodu firiem a podnikov. -Výstupom je tiež nadobudnutie nových sociálnych a pracovných kontaktov, rozšírenie vedomostného obzoru v odborných predmetoch a ich využitie v praxi a tým aj lepšie uplatnenie sa študentov na pracovnom trhu po ukončení našej školy. -Výstupom bude získanie medzinárodného certifikátu Europass ako i certifikátov konkrétnych firiem a prijímajúcich inštitúcií po ukončení mobility. -V spolupráci s partnermi a jednotlivými zamestnávateľmi máme dohodnutý systém prenosu kreditov v odbornej príprave ECVET podľa príslušných odborov. -Výstupom bude aj fotografická výstava a multimediálne prezentácie výsledkov stáže účastníkmi projektu na praktickom vyučovaní v škole pre ďalších žiakov a pedagogických pracovníkov školy, pre širšiu verejnosť - v médiách, v Informačnom Centre Mladých, na internetovej stránke školy, ako i prezentácia projektu pri novom nábore študentov na základných školách. -Predpokladáme zvýšenie motivácie aktívnejšie sa učiť cudzie jazyky. -Mobility sa uskutočnia v Nemecku a Nórsku, v dĺžke trvania 15 dní, pričom každý pracovný deň odpracujú účastníci 7 hodín. Počas víkendov naši partneri zabezpečia kultúrno-poznávací program. -V Nemecku sa mobilita uskutoční v 09/10 2014 -V Nórsku sa uskutoční v 10/ 2014. Tento termín je najvhodnejší z hľadiska ťažby a spracovania dreva - plánovanej odbornej praxe. -Myslím si , že práca našich študentov bude mať úspech, pretože praktické skúsenosti v odbore získavajú na praxi už od 1. ročníka. Môžem si dovoliť tvrdiť že naši študenti sú veľmi zruční a vysoko motivovaní získať zahraničné praktické skúsenosti.
Koordinátor:Spojená škola
Banská Štiavnica
Partneri:VITALIS Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH
Schkeuditz, Germany
www.gut-wehlitz.de
Arne Rudshagen Forestry Company Norway
Gjesåsen, Norway