Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Príprava elektrotechnikov pre európsky trh práce
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA102-000149
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:7760 €
Sumár projektu:Projekt "Príprava elektrotechnikov pre európsky trh práce" je zameraný hlavne na vytvorenie a overenie nových vzdelávacích jednotiek, ktorými chceme reagovať na požiadavky trhu práce. Očakávame, že účastníci zahraničnej stáže si absolvovaním týchto vzdelávacích jednotiek zvýšia svoje odborné kompetencie, zručnosti a vedomosti. Projekt napĺňa princípy ECVET - popisuje získanú kvalifikáciu pomocou kumulovaných vzdelávacích jednotiek , umožňuje prenos výsledkov vzdelávania medziinami EÚ, podporuje spoluprácu medzi partnerskými organizáciami. Je zameraný na realizáciu odbornej zahraničnej stáže pre štyroch študentov odboru elektrotechnika SPŠE Hálova, ktorí vycestujú do SOU a SOŠ Kralupy nad Vltavou. Možnosťou účasti v medzinárodnom projekte chceme zvýšiť atraktivitu odboru elektrotechnika pre záujemcov o štúdium na SPŠE. Realizáciou projektu chceme dosiahnuť vytýčený cieľ - prostredníctvom pripravených vzdelávacích jednotiek spájať teóriu s praxou, zvýšiť odborné kompetencie účastníkov zahraničnej stáže a zlepšiť možnosť ich uplatnenia sa na európskom trhu práce po skončení školy. Účastníci mobilít vopred presne vedia, čo je náplňou stáže a čo sa od nich očakáva. Pre vysielajúcu a prijímajúcu organizáciu je jasný cieľ a efekt mobilít, pretože každá vzdelávacia jednotka má určený kredit obtiažnosti a kompetencií podľa princípu ECVET. Ďalším cieľom projektu je osvojenie si nových pracovných postupov a metód, prehĺbenie jazykových zručností, zvýšenie sebavedomia a uplatniteľnosti žiakov v praxi, čomu napomôžu získané certifikáty - Europass Mobilita a Certifikát o absolvovaní zahraničnej stáže.
Koordinátor:Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Bratislava
Partneri:Stredni odborna skola a Stredni odborne uciliste, Kralupy nad Vltavou
Kralupy nad Vltavou, Czech Republic
www.sosasoukralupy.cz