Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EUROPRAX pre  rožňavských technikov
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA102-000157
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:38675 €
Sumár projektu:Nepriaznivý demografický vývoj znižuje počet školopovinných detí. Záujem o štúdium hlavne na technických školách sa znižuje. Z uvedeného dôvodu sa na školu dostávajú aj žiaci so slabšími študijnými výsledkami, zvyčajne aj s nedostatočným vedomosťami a zručnosťami, ich čitateľská gramotnosť je slabá, chýba im schopnosť tvorivo myslieť a logicky nachádzať súvislosti. V danej skupine sú aj žiaci z rómskeho etnika, ktorí žijú v málo podnetnom prostredí a nemajú vhodné podmienky na prípravu na vyučovanie v domácom prostredí. Uvedená skutočnosť má vplyv na to, že väčšinou po absolvovaní časti štúdia odchádzajú zo školy. Kompetencie našich učiteľov sú na dobrej úrovni, väčšina z nich absolvovala školenie zamerané na využívanie rôznych moderných technológii vo výučbe. Nedostatok kvalitnej didaktickej techniky či potrebných technologických zariadení pre odborný výcvik a odbornú prax neumožňuje škole dostatočne modernizovať výchovno-vzdelávací proces a pripraviť komplexne vybavenú osobnosť dobre pripravenú pre trh práce EÚ. Hlavným cieľom projektu je zlepšenie kvality a atraktívnosti odborného technického vzdelávania v oblasti stavebníctva, grafiky a elektrotechniky a internacionalizácia školy. Škola chce zamerať pracovný program stáží hlavne na oblasti, v ktorých nie je schopná zabezpečiť kvalitný odborný výcvik, či odbornú prax žiakom. Škole chýba dielňa na odbornú prax pre žiakov stavebných odborov, či moderné laboratórium, kde by žiaci mohli vykonávať skúšky materiálov. Mobilita žiakovi stavebných odborov sa zameria aj na architektúru jednotlivýchín. Žiaci sa v konkrétnych a lukratívnych reáliách bližšie zoznámia s najdôležitejšími zákonmi platnými pre umeleckú tvorbu v určitom časovom období a v určitejovej oblasti. Umožní im to lepšie pochopiť architektonickú dispozíciu, t. z. pôdorysný a výškový rozsah stavby, usporiadanie objemov, hmoty alebo jej kompozíciu. U žiakov odboru grafik digitálnych médií sa chceme zamerať hlavne na prácu s aplikačným softvérom na tvorbu webstránok, úpravu fotografií, videí. U žiakov odboru mechanik elektrotechnik sa zameriame na zdokonalenie vedomostí z oblasti výroby plošných spojov a programovania strojov a zariadení. Pre úspech v práci, ale aj v živote, okrem odborných znalostí a zručností, býva často dôležitá schopnosť jednotlivca dobre spolupracovať, komunikovať s inými ľuďmi. Mobilita žiakov školy im umožní nielen spoznať nielen nové moderné technológie, pracovné postupy, ale získajú reálny pohľad na riešenie problémov a adaptujú sa na cudzojazyčné pracovné prostredie. Stáž im umožní oboznámiť sa s inou krajinou EÚ, jej históriou a súčasnosťou, spoznajú kultúru, mentalitu národa, nadviažu nové kontakty či priateľstvá. Účastníci projektu reprezentujú päť odborov školy, a to: staviteľstvo, technické a informatické služby v stavebníctve (TIS) a mechanik, elektrotechnik, grafik digitálnych medií a automechanik. Počet účastníkov podľa cieľových krajín a odborov: a) Cieľová krajina: Spojené kráľovstvo - Portsmouth. Počet účastníkov 8. Odbory: grafik digitálnych médií, mechanik elektrotechnik, staviteľstvo a technické a informatické služby v stavebníctve. Predpokladaný termín stáže: október - november 2014. Doba stáže: 3 týždne. b)Cieľová krajina: Maďarsko - Budapešť. Počet účastníkov 8. Odbory: mechanik elektrotechnik a autoopravár. Predpokladaný termín stáže: október- november 2014. Doba stáže: 3 týždne. Vzhľadom na to, že v našom regióne je málo výrobných firiem, žiaci nemajú veľa možností absolvovať prax, resp. odborný výcvik v reálnej firme. Overenie teoretických poznatkov a získavanie nových zručností prostredníctvom práce vo firmách umožní skvalitniť ich odbornú prípravu a lepšie ich pripraviť na trh práce. Účastníci projektu sú maloletí, ich zdravotný stav je vynikajúci, nepotrebujú žiadnu špeciálnu starostlivosť. Jazyková úroveň z anglického jazyka podľa kvalifikácií CEF je na úrovni B1 a B2. Odborná stáž umožní účastníkom získať, resp. zlepšiť nasledovné kompetencie: • oboznámiť sa s novými pracovnými metódami a postupmi, • získať informácie o moderných technológiách a o ich aplikácii, • spoznať pracovnú morálku a disciplínu na pracovisku, • precvičiť si používanie cudzieho jazyka v bežnej komunikácii, • oboznámiť sa s odbornou terminológiou v cudzom jazyku a využívať ju pri získavaní praktických zručností, • spoznať kultúru, spoločenský a politický život krajín, • posilniť vlastný osobnostný rozvoj, • spoznať kultúrne a historické pamiatky a architektúru danej krajiny, • rozšíriť celkový spoločenský rozhľad, • spoznať možnosti profesijného rastu a pracovných príležitostí v Európe.
Koordinátor:Stredná odborná škola, Hviezdoslavova 5, Rožňava
Rožňava
Partneri:IBD Solutions Limited
Portsmouth, United Kingdom
www.ibdpartnership.co.uk
ELEKTROMONT Kereskedelmi es Szolgaltato Korlatolt Felelossegu Tarsasag
Budapest, Hungary
www.elektromont.hu
Radar Tronic Fejleszto es Szolgaltato Kft
Budapest, Hungary
www.radar-tronic.hu
BCS Budakeszi Kft
Budakeszi, Hungary
www.budakeszi-autoszerviz.hu