Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moderne žiť s umením
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA102-000162
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:11559 €
Sumár projektu:Celkovým cieľom projektu je skvalitnenie odbornej prípravy žiakov, previazaním odborných a teoretických vedomostí s praktickými a získaním možného maxima vedomostí a skúseností zo zahraničia, prispieť k zvýšeniu adaptability absolventov školy na trhu práce a v procese vyššieho vzdelávania. Odbornej stáže sa zúčastnia 3 žiaci tretieho ročníka, ktorí budú spĺňať nasledujúce kritéria: plnoletosť, slušné vystupovanie, hodnotenie výborný z anglického jazyka, žiadne neospravedlnené hodiny, študijný priemer do 2,5 v celkovom hodnotení a motivácia. Jadro stáže tkvie v štúdiu študijného programu Audiovizuálna komunikácia-mediálny asistent, ktorý prebieha v anglickom jazyku, v odboroch animácia a grafický dizajn, s ktorým súvisí aj fotografia. Žiaci grafického dizajnu sa budú oboznamovať s jednotlivými softvérmi, získajú všeobecný rozhľad v oblasti grafiky, špeciálne v oblasti grafiky určenej na internet. Výstupom stáže z grafického dizajnu bude vytvorenie dizajn manuálu fínskeho produktu. Hlavným cieľom žiakov animovanej tvorby je získať teoretické znalosti a praktické zručnosti v klasickej a počítačovej animácii, naučiť sa pracovať s animačným softvérom a využívať získané znalosti počítačových softvérov. Na základe profesionálnych znalostí filmovej dramaturgie, storyboardu, rozmanitostí technológií, výtvarného dizajnu a rozhľadu vo vývoji svetového animovaného filmu, docieliť profil novodobého tvorcu – animátor, režisér, výtvarník animovaného filmu. Výstupom stáže žiakov animovanej tvorby bude vytvorenie krátko-minutážneho animovaného filmu. Počas absolvovania odbornej stáže budú účastníci obohatení o nové komunikačné, vizuálne a interaktívne prvky. Očakávaným výsledkom je prínos k odbornému aj kultúrnemu rastu účastníkov projektu. Moderný edukačný proces s možnosťami zahraničných odborných stáži umožňuje žiakom nebyť len objektmi tohto procesu, ale aj subjektmi s možnosťami zásahov do študijného programu vlastnou aktivizáciou a tvorbou vlastného poznania. V súvislosti s prípravou na budúce povolanie sa rozvíja schopnosť kooperácie, komunikačné kompetencie v cudzom jazyku a vštepujú sa metódy na riešenie problémov. Žiak bude mať priestor na sebarealizáciu a objavovanie, rozvíjajú sa digitálne kompetencie v oblasti vedy a techniky a tiež iniciatívnosť a podnikavosť.
Koordinátor:Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby
Bratislava
Partneri:Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Joensuu, Finland
www.pkky.fi