Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozvoj kompetencií v službách a remeslách
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA102-000164
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:72422 €
Sumár projektu:Projekt s názvom "Rozvoj kompetencií v službách a remeslách" je určený pre žiakov Spojenej školy v Brezne, ktorí študujú v učebných odboroch hostinský, hostinská, stolár a výroba konfekcie a v študijných odboroch spoločné stravovanie, škola podnikania a mechanik počítačových sietí, v celkovom počte 24 žiakov. Projekt je zameraný na potreby rozvíjať odborné, jazykové a kultúrno-sociálne zručnosti a kompetencie žiakov v počiatočnej odbornej príprave v oblasti remesiel a služieb. Stáž sa uskutoční v dvochinách a v štyroch partnerských organizáciách. V Českej republike na stredných odborných školách: Střední škola hotelnictví a gastronomie v Prahe zorganizuje 4 týždňovú stáž pre študentov gastronomických odborov (štyria kuchári a čašníci) v hoteloch a reštauráciách v Prahe. Obchodní akademie a Střední odborná škola gen. F. Fajtla, Louny zabezpečí mobilitu štyroch študentiek odboru výroba konfekcie v školskejčírskej dielni. V rámci trojtýždňovej mobility prejdú celým technologickým postupom šitia odevov. Střední odborné učilište a Střední odborná škola SCMSD v Znojme umiestni počas 3 týždňov štyroch stolárov v podnikoch zameraných na výrobu nábytku. V Severnom Írsku zabezpečuje päťtýždňovú stáž pre dvanásť študentov jazyková škola North West Academy v Londonderry. Tohto turnusu sa zúčastnia mechanici počítačových sietí – ich pracovnou náplňou bude správa počítačov a počítačových sietí na universite; škola podnikania – budú vykonávať prax v administratíve v spoločnostiach, firmách s rôznou sférou podnikania; a študenti z gastronomických odborov – kuchári a čašníci v rôznych prevádzkach spoločného stravovania. Hlavným cieľom je nadobudnutie nových odborných zručností a osobnostný rast účastníkov, ktoré by im po ukončení štúdia zvýšili šance uplatniť sa na domácom aj európskom pracovnom trhu. Ďalším cieľom projektu je zvýšiť príťažlivosť a zmysel odborného vzdelávania, prioritne pre účastníkov stáže, sekundárne pre ich spolužiakov, rodičov a širšiu verejnosť a šírením výstupov projektu motivovať ostatných žiakov a pedagógov k zvyšovaniu kvality vzdelávania a osobnostnému rastu, zvýšiť atraktívnosť odborov v oblasti remesiel a služieb a pozdvihnúť kredit Spojenej školy v regióne. Od projektu sa očakáva, že účastníkom prinesie väčšiu samostatnosť, zdravšie sebavedomie, schopnosť adaptovať sa na nové pracovné podmienky, prevzatie modelov dobrej praxe a komunikačných spôsobilostí. Veľký podiel žiakov v počiatočnej príprave v učebných odboroch tvoria žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia a rómskych rodín, ich finančné a rodinné pomery sú zložité a komplikované a absolvovanie jednotlivých mobilít je pre nich často krát jediná šanca vzdelávania v zahraničnom prostredí. Od realizácie projektu očakávame aj vytvorenie nových produktov, vo forme propagačnej brožúrky v troch jazykoch, on -line dvojjazyčný slovník s odbornou technicko - technologickou terminológiou pre jednotlivé učebné odbory a trojjazyčná zbierka receptúr národných jedál zúčastnených krajín. Prioritou je využitie nových skúseností v podmienkach školskej praxe a následne ich transfer do učebných osnov školského vzdelávacieho programu. Účastníci projektu po absolvovaní stáže obdržia Europas-Mobility, hodnotenie výkonu od svojho mentora a certifikát o absolvovaní stáže od partnerských organizácií.
Koordinátor:Spojená škola
Brezno
Partneri:Stredni skola hotelnictvi a gastronomie SCMSD Praha, s.r.o.
Praha 9, Czech Republic
www.hotelova-skola.cz
Obchodni akademie a Stredni odborna skola generala Frantiska Fajtla,Louny
Louny, Czech Republic
www.oasoslouny.cz
Stredni odborne uciliste a Stredni odborna skola SCMSD, Znojmo, s.r.o.
Znojmo, Czech Republic
www.sousoszn.cz
North West Academy of English
Derry/Londonderry, United Kingdom
www.northwestacademy.net