Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mobilitou k novým poznatkom, inováciám a lepšej odbornej príprave žiaka
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA102-000167
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:26670 €
Sumár projektu:Z dôvodu napredovania spoločnosti, integrácie našej mladejiny medzi vyspeléiny modernej Európy a požiadaviek trhu práce je potreba podpory inovácií a európskeho rozmeru v systéme OVP, zdokonaľovania prostredníctvom sledovania pozitív a komparácie stále výraznejšia a to hlavne v odboroch, ktoré sa v našich podmienkach len rozvíjajú. Takýmito odbormi sú jednoznačne aj tie, ktoré majú žiaci možnosť študovať na PaSA (učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo, pedagogické lýceum, sociálno - výchovný pracovník a animátor voľného času). Ciele projektu odrážajú potrebu získania možnosti mobility jednotlivca, zvýšenie kvalifikácie, skvalitnenie odbornej prípravy žiaka, získania poznatkov a skúseností z praxe v danom odbore v zahraničí a následného zaradenia pozitívnych inovácií do budúcej odbornej praxe. Zároveň realizácia projektu rieši potrebu zdokonalenia komunikačných kompetencií v anglickom jazyku a rozšírenia odbornej slovnej zásoby, čím sa podporia možnosti uplatnenia absolventa na trhu práce. Projektu sa zúčastnia 12 žiaci PaSA v OVP v odboroch: učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo, pedagogické lýceum, sociálno-výchovný pracovník a animátor voľného času a 2 vyučujúce anglického jazyka, ktoré budú počas mobility pôsobiť ako spevádzajúce osoby a tútorky. Počas 2týždňovej mobility žiaci 4. ročníka vykonajú svoju povinnú súvislú prax v inštitúciách porovnateľných s ekvivalentmi slovenských praxových miest. V priebehu praxe budú všetky inovatívne pozorovania zaznamenané v dennom dokumentačnom materiály žiaka. Táto odborná prax bude školou riadne uznaná, zrealizuje sa v riadnom termíne. Žiaci zúročia nové poznatky a inovácie v praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, tj. pri maturitnom výstupe resp. obhajobe projektov na MS, ktoré budú zamerané na zlepšenie kvality a uplatnenie inovácií v praxi v budúcom zamestnaní. Popri vyššie uvedenom výstupe účastníci mobility uskutočnia prezentácie vypracované na základe svojich záznamov a denného dokumentačného materiálu, prostredníctvom ktorých prenesú všetky inovačné metódy, postupy a formy na ostatných žiakov v OVP v danom odbore. Za dlhodobý prínos považujeme zlepšenie výsledkov v odbornom vzdelávaní a zefektívnenie budúcej odbornej praxe účastníka. Mobilita sa uskutoční v novembri 2014 v školách, zariadeniach predškolskej výchovy, sociálnej práce a inštitúciách pracujúcich v cestovnom ruchu resp. s voľnočasovými aktivitami mládeže. Ukončenie projektu je plánované na december 2014/január 2015 .
Koordinátor:Pedagogická a sociálna akadémia, Engelsova 3, Levice
Levice
Partneri:ADC Technology Training Ltd
London, United Kingdom
www.adccollege.eu