Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informačné technológie a počítačová grafika bez hraníc
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA102-000175
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:70068 €
Sumár projektu:Projekt by sme realizovali preto, aby sme mohli umožniť študentom zahraničnú odbornú prax v takých firmách, ktoré sa orientujú na IT sektor a na digitálne médiá. Reálna práca vo firmách pomôže študentom získať akúsi predstavu o ich možnostiach po ukončení štúdia, teoretické vedomosti sa pretransformujú do praktických zručností a študenti získajú cenné skúsenosti nielen zo svojho odboru, ale aj zo života ľudí v zahraničí. Samostatná práca a fungovanie v zahraničí môžu slúžiť študentom ako impulzy k ďalšiemu, príp. celoživotnému vzdelávaniu. a/Projekt bude zameraný na zlepšenie odborných kompetencií odborného predmetu grafický dizajn digitálnych médií, ktorý je zároveň dôležitou časťou odbornej zložky praktickej aj teoretickej časti maturitnej skúšky v odbore grafik digitálnych médií. Od projektu očakávame: - rozšírenie a zdokonalenie praktických zručností v aplikácii vektorových a bitmapových editorov pri tvorbe 2D grafiky najmä v reklamnej tvorbe -nadobudnúť zručnosti v prepresse, presse a postpresse -spoznať v praxi fungovanie medzinárodných organizácií, procesy tvorby, ako aj rôzne fázy prípravy reklamy a reklamnej grafiky -okrem odborných kompetencií očakávame zlepšenie najmä jazykových kompetencií, -spoznanie kultúry a života v Taliansku, ktoré patrí medziiny s najrozvinutejším grafickým a reklamným priemyslom, čím môže poskytnúť našim žiakom veľa príležitostí v ich odbornom raste. b/Študijný odbor Informačné a sieťové technológie pripravuje študentov v oblasti softvérových aplikácií, sieťových technológií, programovania, PC architektúry, operačných systémov, serverových technológií a databázových aplikácií. Už od 1. ročníka sa kladie dôraz na schopnosť samostatného štúdia odborných textov v anglickom jazyku. Od zahraničnej odbornej praxe študentov očakávame: - najmä zdokonalenie sa v odbornej terminológii, ktorá je v oblasti informačných technológií výhradne v anglickom jazyku. -študenti sú počas štúdia súčasťou medzinárodnej sieťovej akadémie Cisco Networking Academy. Privítali by sme výmenu skúseností pri vzdelávaní v rámci tejto akadémie, -absolvovanie laboratórnych cvičení v oblasti sieťových technológií. -žiaci 4. ročníka pracujú na tzv. ročníkových projektoch. Výsledkom absolvovanej odbornej praxe by mohli byť taktiež konkrétne námety na tieto ročníkové projekty v oblasti IKT. Problémy a potreby: -študenti potrebujú vyskúšať prax v zahraničí, aby si získali akúsi predstavu o svojich možnostiach po ukončení štúdia -naša škola nie v každom prípade dokáže zabezpečiť študentom tie najmodernejšie a najšpičkovejšie zariadenia, technológie a programy -študenti si môžu precvičiť svoje zručnosti z oblastí sieťovej technológie a digitálnych médií len čiastočne, v rámci praktických cvičení školy, v prípade stáže by študenti získali možnosť pracovať na programoch a zariadeniach individuálne, dlhšie a s väčšou intenzitou -študenti nemajú možnosť na to, aby komunikovali každý deň v anglickom jazyku, aby si precvičili odbornú slovnú zásobu v anglickom jazyku každý deň -učitelia odborných predmetov nie sú vždy schopní predstaviť študnetom tie najnovšie metódy a techniky v ich odbore z rôznych dôvodov (financie, dostupnosť programov a zariadení, nízky počet vyuč. hodín, atď.) Stáž by sme chceli realizovať v Taliansku, v meste Miláno. Odbory a počet účastníkov sme rozvrhli nasledovne: -odbor Informačné a sieťové technológie (IaST): 15 študentov štvrtého ročníka -odbor Grafik digitálnych médií (GD): 15 študentov štvrtého ročníka Stáž by sme ralizovali koncom októbra a začiatkom novembra 2014. Naša cieľováina je Taliansko, bližšie mesto Miláno, ktoré je známe ako ekonomické centrum Talianska s rozvinutým priemyslom a s mnohými úspešnými firmami. IT sektor tohto mesta je taktiež silný a organizácie v tomto meste využívajú len tie najmodernejšie technológie. Keďže IT techológie a digitálne médiá predstavujú základy úspešného podnikania, prdpokladáme, že toto mesto bude pre našich účastníkov ideálne. Jedným z inštitucinálnych cieľov projektu je zvýšenie mobility študentov a ich účasť na krátkodobej odbornej stáži v zahraničí, čo nemalou mierou prispieva k ich sebarozvíjaniu a samozrejme sa škola účasťou na týchto projektoch zviditeľňuje najmä svojím aktívnym záujmom na ich realizácii.
Koordinátor:Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice
Košice
Partneri:Valtellina S.p.A.
Gorle, Italy
www.valtellina.com
TXT E-SOLUTIONS SPA
MILANO, Italy
www.txt.it