Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zvyšovanie kvality technického rozhľadu v študijných odboroch mechanik strojov a zariadení a programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA102-000178
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:21111 €
Sumár projektu:Odbornej praxe v zahraničí sa zúčastní 10 študentov. Odborná stáž sa uskutočňuje v priebehu októbra 2014 v Budapešti. Pracovným jazykom bude predovšetkým anglický jazyk, ale medzi účastníkmi sú študenti ovládajúci maďarský jazyk. Odbory: 1. mechanik strojov a zariadení, 5 študenti 3. ročníka - majster mnohých remesiel, zručností so širokým uplatnením v práci a so zváračským preukazom Účastník je schopný opravovať a obsluhovať strojné zariadenia, pozná technológiu opráv a dokáže pružne reagovať na meniace sa podmienky. Účastník je kvalifikovaný pracovník, schopný uplatniť sa na rôznych postoch strojárskej výroby. 2. programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení,5 študenti 3. ročníka Účastník je schopný programovať a obsluhovať číslicovo riadené obrábacie stroje a zváracie zariadenia. Disponuje aj zváracím preukazom. Študenti ovládajú anglický jazyk na úrovni B1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca – CEF. Teoretické vyučovanie je organizované v priestoroch školy a praktické vyučovanie formou odborného výcviku na pracoviskách v dielňach SOŠ a priamo na pracoviskách zamestnávateľov, hlavne v spoločnosti U. S. Steel Košice. Študijné odbory sú koncipované tak, aby absolventi boli profesijne dobre pripravení obsluhovať, opravovať, riadiť a organizovať výrobu na rôznych aj zložitých technických zariadeniach a so základnými predpokladmi pre ďalší odborný rast vo zvolenom odbore. Účastníci nemajú žiadne špeciálne potreby. Ciele projektu boli stanové v prvom rade na základe potrieb účastníkov: -sledovanie výroby a kontrola kvality priamo vo výrobných dielňach -osvojiť si ovládanie tepelného spracovania, tepelno-mechanického spracovania a chemicko-tepelného spracovania materiálov (využívanie teoretických vedomosti v praxi) -zdokonaliť sa v pracovnej činnosti -ručné spracovanie kovov a nekovových materiálov (oboznámiť sa s novými technikami, technologickými zariadeniami, tieto vedomosti účastníci sa uplatnia nielen počas štúdia, ale aj v pracovnom živote) - riadenia kontinuálneho a efektívneho pracovného myslenia účastníkov pri odstránení poruchy a vyšetrení príčiny (tímová práca,využívanie teoretických vedomosti v praxi, účastník bude schopný navrhovať alternatívy, riešenia na odstránenie poruchy ) - oboznámiť sa s novými softvérmi, technickými zariadeniami, ktoré nie sú dostupné v rámci školskej odbornej praxe Samotná konkrétna realizácia projektu predpokladá a očakáva v rámci 3 týždňov celkového trvania stáže predovšetkým od žiakov vysoký nárast tímových, komunikačných a cudzojazyčných kompetencií, vzhľadom na fakt, že ich tímová spolupráca prekračuje hraniceiny. Žiaci sú pripravení využiť svoje nadobudnuté remeselnícko-technické schopnosti a zručnosti a ďalej ich rozvíjať. Kompetenciu znalosti cudzieho jazyka získajú počas pobytu v danej cieľovejine. Táto celková koncepcia by mala podporiť ochotu i potrebu zainteresovaných žiakov a učiteľov pri celoživotnom učení sa a pripraviť ich takýmto spôsobom na každodennú realitu spoločnosti, ako i na zamestnaneckú mobilitu v rámci Európy. Hranice prekračujúce aktivity u žiakov a zároveň i u samotných učiteľov podporujú (rozvinú a urýchlia) na Európu zamerané jazykové kompetencie ako aj mobilitu. Tieto aktivity by mali naším žiakom pomôcť presadiť sa na európskom trhu práce a flexibilne využiť ponúknutú pracovnú šancu. Miestne veľké, stredné i malé podniky totižto sú už dávno proeurópsky a medzinárodne orientované. Takýmto spôsobom získavajú i oni možnosť vysielať svojich budúcich zamestnancov do svojich pobočiek v Európe, ktorí už takouto proeurópsky orientovanou skúsenosťou vlastne disponujú. Naša škola sa zaväzuje, že v tomto projekte bude používať metódy ECVET, aby takto zabezpečil transparentnosť hodnotiaceho systému a prehľadnosť v prezentácii výsledkov. Prílohy obsahujú tlačivá, ktoré by mali túto transparentnosť zabezpečiť.
Koordinátor:Stredná odborná škola, Učňovská 5, Košice - Šaca
Košice
Partneri:MAV-START ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG
BUDAPEST , Hungary
www.mav-start.hu