Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Získavanie pracovných skúsenosti v cudzojazyčnom prostredí
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA102-000180
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:45544 €
Sumár projektu:Všeobecne platné- raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť – je obzvlášť dôležité pre stredné odborné vzdelávanie. Študenti svojím aktívnym prístupom pri získavaní vedomostí zvyšujú efektivitu vzdelávacieho procesu. Prax v zahraničných podnikov je pre nich príležitosťou na zlepšenie svojich šancí na trhu práce, pretože môžu teoretické vedomosti pretaviť do praktických skúseností a porovnať fungovanie podobných firiem v zahraničí a na Slovensku. Budú tiež môcť porovnať organizáciu a systém práce, technické a technologické vybavenie, softvérové zabezpečenie (hlavne zasielateľských spoločností) a ich kompaktibilitu s vybavením firiem na Slovensku. Študenti na svojom pobyte v zahraničí budú automaticky používať cudzí (anglický) jazyk. V praxi si overia, že ovládanie cudzieho jazyka sa stalo primárnou potrebou a nevyhnutnosťou adekvátneho profesionálneho uplatnenia. Pobytom v zahraničí vzrastie ich sebavedomie, keďže bežné i pracovné úlohy (prípadne problémy) budú riešiť bez použitia materského jazyka. So svojimi skúsenosťami sa radi podelia s mladšími alebo menej aktívnymi spolužiakmi, ktorí budú mať motiváciu zlepšovať svoje pôsobenie na škole s cieľom dostať sa na prax do zahraničia. Funkciou vyučovacieho predmetu prax (a teda aj tohto projektu), ktorý je súčasťou odborného vzdelávania s prevažne zručnostným charakterom, je naučiť žiakov používať získané odborné vedomosti a zručnosti v prevádzkovom prostredí a na samostatné riešenie prevádzkových úloh. Na pracoviská, kde prebiehajú dopravné a prepravné činnosti, činnosti v oblasti účtovníctva, zasielateľstva, personalistiky, bankovníctva, colnej deklarácie, logistiky, môžu vykonávať, prípadne sledovať organizačno-ekonomické činnosti, ktoré zodpovedajú ich budúcemu uplatneniu v praxi s pridanou hodnotou cudzojazyčného prostredia, ktoré je pre oblasť cestnej dopravy typické, keďže doprava má globálny charakter. Študenti budú mať možnosť pracovať s najmodernejšou technikou a prístrojmi, počítačovými programami a dokumentmi, ktoré využíva dopravca (zasielateľ) pri svojej činnosti, môžu sledovať marketingové aktivity organizácie, logistické stratégie a postupy. Na zahraničnú odbornú prax by sme radi poslali 20 študentov: 1.prevádzka a ekonomika dopravy - 15 študentov 2. ročníka 2.prevádzka a ekonomika dopravy - 5 študentov 4. ročníka Študentov by sme chceli poslať do Talianska (do mesta Miláno), do dvoch firiem: CLO a SOGEMI. Z opisu firiem vyplýva, že tieto firmy sú veľké s rôznymi oddeleniami, ktoré umožňujú študentom získať prehľad v rôznych sektoroch svojho odboru. Problémy a potreby: -študenti potrebujú každodenný kontakt s anglickým jazykom, potrebujú sa naučiť ako sa vyjadriť v bežných situáciách, ale aj v odbornej komunikácii, potrebujú si rozvíjať svoju odbornú slovnú zásobu -študenti potrebujú vidieť prácu v zahraničných podnikoch, aby mohli porovnať metódy a postupy u nás a v zahraničí -študenti v rámci našej školskej odbornej praxe majú len obmedznú možnosť pracovať so zariadeniami, s prístrojmi a nástrojmi, v zahraničí je tých odborných nástrojov viac, takže ich práca bude odbornejšia, kvalitnejšia, intenzívnejšia -študenti potrebujú vidieť technické činnosti v dopravných firmách: montáž a demontáž pneumatík, vyvažovanie kolies, kontrola a nastavenie geometrie vozidla, diagnostika motorového vozidla, atď. - takto uvidia ako sa pracuje vo veľkých zahraničných firmách a získajú cenné skúsenosti -študenti sa potrebujú oboznámiť s dopravnými a prepravnými činnosťami dopravnej firmy Hlavné ciele projektu: -oboznámiť sa s dopravnými a prepravnými činnosťami dopravnej firmy -oboznámiť sa s technickými činnosťami v dopravných firmách: montáž a demontáž pneumatík, vyvažovanie kolies, kontrola a nastavenie geometrie vozidla, diagnostika motorového vozidla, atď. -zlepšiť jazykové kompetencie študentov v každodennej ale aj v odbornej komunikácii -oboznámiť sa so softvérovým zabezpečením firiem -rozvíjať teoretické vedomosti a praktické zručnosti študentov -oboznámiť sa s novými metódami, postupmi v odbore prevádzka a ekonomika dopravy, s novými zariadeniami, nástrojmi Účasť na tomto projekte je vítanou príležitosťou pre zviditeľnenie SOŠ Strážske a zlepšenie jej postavenia v stále náročnejšom konkurenčnom prostredí. Prepojenie s praxou na Slovensku v dnešných časoch už nestačí. Je treba posunúť hranice a rozvinúť medzinárodnú spoluprácu v rámci Európskej únie, rovnako ako sa rozširuje trh práce pre našu mládež. Aj keď naša škola má regionálny charakter, jej zameranie je globálne. Pri vzdelávaní postupujeme strategicky, s ohľadom na potreby trhu. V snahe uľahčiť možnosť uplatnenia po skončení školy podporujeme v našich študentoch samostatnosť a zodpovednosť za svoju budúcnosť. Absolventi so pracovnými skúsenosťami v zahraničí budú pre svojich potencionálnych zamestnávateľov atraktívnejší.
Koordinátor:Stredná odborná škola, Mierová 727, Strážske
Strážske
Partneri:SO.GE.M.I. - S.P.A.
Milano, Italy
www.mercatimilano.com
C.L.O. - S.C.R.L.
Milano, Italy
www.clomilano.it