Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odborné kompetencie študentov v praxi
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA102-000187
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:367268 €
Sumár projektu:Projekt "ODBORNÉ KOMPETENCIE ŠTUDENTOV V PRAXI" sa zameriava na študentov stredných odborných škôl v oblasti cestovného ruchu a za úlohu si dal u študentov zvýšiť odbornosť, sociálne kompetencie pri výkone činností a službách v oblasti cestovného ruchu, prostredníctvom zvýšenia zlepšenia vzdelávacích výsledkov študentov a zlepšenia praktických zručností umožniť lepšiu zamestnateľnosť na európskom trhu práce. Projekt je určený osobám v počiatočnej príprave v oblasti hoteliérstva a gastronómie, teda študentom a učňom, ktorých študijné odbory sú zamerané na oblasť služieb, prípravy jedál a kulinárskeho umenia, podávania jedál a nápojov, ubytovania, prevádzky a činnosti recepcie, v oblasti animácie a zážitkovej turistiky. Cieľom projektu je: - zvýšenie odborných spôsobilosti študentov - osobný rozvoj študentov v prístupe ku klientom - zlepšenie praktických zručností v oblasti gastronómie hotelových služieb ako aj v manažmente cestovného ruchu - na základe absolvovania stáže získať zručnosti a vedomosti, ktoré vyžaduje prax a tým si zvýšiť uplatniteľnosť na európskom trhu práce - posilniť spoluprácu medzi školským vzdelávaním a podnikateľským prostredím. Projekt má snahu riešiť problémy študentov stredných škôl poskytujúcich vzdelanie v oblasti cestovného ruchu: - malé skúseností zo zahraničnou klientelou - nedostatok informácií o potrebách praktických zručností zariadení cestovného ruchu v zahraničí - nedostatok informácií o moderných trendoch v oblasti gastronómie a ich skúsenosti s využívaním nových trendov spracovania potravín - malé možnosti aplikovania nových spôsobov úpravy jedál na tanieri z luxusnejších surovín a surovín alternatívnych Počas realizácie projektu sa naplnia potreby študentov: - zažiť dlhodobú prax v jazykovo odlišnom prostredí - stretávať sa s náročnou klientelou - poznať rozličné prístupy a postupy poskytovania služieb, predovšetkým v prímorských a rezortných strediskách - poznať iné druhy surovín, ich spracovanie a technologické postupy v modernej gastronómii. Počet zapojených študentov v projekte je 50 a 2 sprevádzajúce osoby. Odborná stáž bude realizovaná v zariadeniach cestovného ruchu s vysokým kreditom a štandardom poskytovaných služieb v Grécku a na Cypre u dvoch partnerov. Počas celej odbornej praxe budú účastníci rotovať v skupinách po pracoviskách hotela (oblasť gastronómie, oblasť hotelových služieb, oblasť podávania jedál a nápojov a oblasti doplnkových služieb, animácie a manažmentu), trvanie a pôsobenie v jednotlivých oblastiach budú stanovené podľa potrieb študentov a kapacít hotela. Počas odbornej stáže sa účastníci zamerajú na získanie vedomostí a predovšetkým zručností v oblastiach gastronómie, hotelových služieb, podávania jedál a nápojov a v oblasti manažmentu. Cieľom je rozšírenie vedomostí z oblasti: organizácia kuchyne, moderných technologických postupov prípravy jedál v súlade s medzinárodnými gastronomickými trendmi, implementácia systému potravinovej bezpečnosti (HACCP), zážitková gastronómia, zdravé potraviny, BIO produkty, miestne produkty, očistná strava a ich technologické spracovanie. V oblasť hotelových služieb sa zamerajú na poznávanie systémov starostlivosti o klienta, prevádzkovanie a logistiku hotela, prevádzka recepcie, plánovanie a riadenie úsekov s využitím IKT v spolupráci s regionálnymi poskytovateľmi služieb v oblasti CR na recepcii a v ubytovacej časti. Očakávané výsledky: - účastníci si zlepšia vzdelávacie výsledky - zlepšia si praktické zručnosti - zlepšia si sociálne spôsobilosti - lepšie uplatnenie na trhu práce Dopad na účastníkov projektu: - zvýšia si odbornosť - zlepšia prístup ku klientom, budú vedieť profesionálne komunikovať s klientmi - zlepšia si sociálne vzťahy s nadriadenými a kolegami na pracovisku - zlepšia si praktických zručností v oblasti gastronómie, hotelových služieb a doplnkových služieb - na základe absolvovania stáže získajú zručnosti a vedomosti, ktoré vyžaduje prax a tým si zvýšia uplatniteľnosť na európskom trhu práce Školy - získajú lepšie odborne pripravených študentov. Študenti absolvujúci odbornú prax prenášajú svoje vedomosti a informujú o skúsenostiach svojich spolužiakov. Zamestnávatelia v oblasti cestovného ruchu - získajú kvalifikovanejšiu, pripravenejšiu pracovnú silu, ktorá svojimi skúsenosťami môže inšpirovať pri zmenách poskytovaných služieb v oblasti cestovného ruchu.
Koordinátor:Global Contract s.r.o.
Bratislava
Partneri:InterCcontinental Aphrodite Hills Resort Hotel Cyprus
Paphos, Cyprus
www.intercontinental.com
G. Kipirotis & Sons SA
Kos, Greece
www.kipriotis.gr